ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ – АКТУАЛНОТО ПРЕЗ 2019 г. гр. Пловдив

гр. Пловдив
хотел ИнтелКооп

30.10.2019 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 28.10.2019 г.

Сряда 10:00 -14:00 ч. ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ – АКТУАЛНОТО ПРЕЗ 2019 г.

1.Осигурителен доход, осигурителни вноски, осигурителен стаж.
2.Осигуряване на различните категории лица: самоосигуряващи се; работещи по трудови и граждански правоотношения; по ДУК; първа и втора категория труд; земеделски стопани и тютюнопроизводители; нов кръг на осигурените лица от 2019 г, занимаващи се с електронна търговия и много други.
3.Промени в „осигурителната тежест“ през 2019 г. Промени в КСО – нов кръг на осигурените лица и промени в осигуряването.
4.Осигурителни плащания от НОИ – при болест, майчинство и за отглеждане на малко дете, при осиновяване и други.
5. Помощи, изплащани от НОИ- при смърт, за профилактика и рехабилитация и в други случаи.
6. Пенсиониране- условия за пенсиониране на различните категории лица. Видове пенсии, ранно пенсиониране, работещи при първа или втора категория труд. Други видове пенсии- поради инвалидност, наследствени и т.н.
Изчисление на пенсиите, нови разпоредби, промени в законодателството от 1.01.2019 г. Два начина на изчисляване на пенсиите.
7. Подаване на информация в НОИ и НАП. Подаване на Декларации образец № 1, № 3, № 5, № 6, № 7, № 8 и № 9 в НАП.
8.Закона за здравното осигуряване- 2019 г.-здравноосигурителен статус. Прекъсване на осигуряването. Осигуряване на българи в чужбина и на чужденци в България.
9. ДЗПО- възможности за избор и предпочитания; промени през 2019 г.
10. Безработицата- право на обезщетение.
11. Трудово законодателство – трудови договори – сключване, регистриране, прекратяване.
12. Сумирано изчисление на работното време.
13. Отпуски, трудови злополуки, имуществена отговорност на работодателя.
14. Промени в законодателството, свързано с трудовото и осигурителното законодателство:
-Закон за хората с увреждания;
-Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица;
-Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ;
-Наредба за паричните обезщетения и помощите от ДОО;
-Наредба за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски;
-Наредба за самоосигуряващите се лица;
-Наредба за работното време, почивките и отпуските. Сумирано изчисляване на работното време- графици, нови правила, изплащане на парични обезщетения;
-Наредба за трудовите досиета в електронен вид;
-Наредба за избор на осигуряване;
-Наредба за пенсиите и осигурителния стаж;
-Наредба за командироването и изпращането за предоставяне на услуги;
-Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж;
-Наредба № 4 от 1993 г. за необходимите документи за сключване на трудов договор;
и много други наредби….
15. Осигуряване на чуждестранни граждани, работещи на територията на Р.България.
16. Осигуряване на българи, работещи в държави-членки на ЕС.
17. Командироване за извършване на услуги в чужбина. Приложимо законодателство – издаване на удостоверение А1.
18.Особености при осигуряването на различните категории лица- работещи по трудов договор, ДУК,самоосигуряващи се лица, граждански договори, пенсионери и т.н.
19. Разглеждане на конкретни казуси.
20. Административно-наказателна отговорност за неспазване на трудовото и осигурителното законодателство. Санкции по Наказателния кодекс, КСО, ЗЗО ДОПК, КТ и др.
Труд и осигуряване в системата на образованието-специфики
Срочни договори, регистрация на договорите, осигуряване на учителите, осигурителни вноски, Учителски пенсионен фонд, парични обезщетения, ранно пенсиониране, отпуски и т.н.

Лектор- Аспасия Петкова- работила като директор в ЦУ на НОИ и ЦУ на НАП и главен експерт в МТСП, УНСС, с дългогодишен опит в практиката като ревизор, контролен орган, лектор, автор на много книги, наръчници, съветници, статии и коментари в различни издания.

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!
Цени за участие: • Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС
Превод може да извършите по следната банкова сметка:
„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF
e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0877 281010;
www.skf-bg.com

Напишете коментар