Годишно счетоводно приключвне в реалния сектор през 2019 г.

гр. София
30.01.2019 г.
хотел Славянска беседа
ул. Славянска 3

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 28.01.2019 г.


Сряда 10-14 часа Годишно счетоводно приключвне в реалния сектор през 2019 г.

1. База за изготвяне и представяне на годишните финансови отчети. Промени в Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансови отчети.

2. Насоки за прилагане на НСС 42, относно преминаване от МСФО към НСС;

3. Изисквания относно спазване правилата на счетоводните стандарти МСС2 и СС2, МСС8 и СС8, МСС10 и СС10, МСС19 и СС 19 ; МСС 24 и СС24, МСС 36 и СС36, МСС 41 и СС 41, при изготвяне и представяне на финансовите отчети.

4. Качествени характеристики на финансовите отчети.Изисквания относно изготвянето и представянето им, съгласно МСС1 и СС 1;

5. Изисквания относно изготвянето и представянето на друга информация.

6. Изисквания за независим финансов одит и публикуване на годишните финансови отчети.

Лектор : проф.Христина Колева, регистриран одитор

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!
Цени за участие: • Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС
Превод може да извършите по следната банкова сметка:

„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF

e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0877 281010;
www.skf-bg.com

Напишете коментар