Национален счетоводен семинар за ръководители и счетоводители Лято 2015 г.

Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Законът за корпоративно подоходно облагане, в сила от 01.06.2015 г. Промени в социалното и здравното осигуряване през 2015 г. Изменения и допълнения в кодекса на труда. Oдит в публичния сектор.

Хотел Кавказ**** к.к. Слънчев бряг
22-26.06.2015 г.

Двойна стая
Три дни – 360.00 лв. без ДДС (432лв. с ДДС)
Четири дни – 480.00 лв. без ДДС (576 лв. с ДДС)
Доплащане за единично настаняване 24 лв на ден с ДДС
В посочените цени са включени съответния брой нощувки на база ALL Inclusive, лекции, помощни материали, кафе-паузи.

Програма на семинара

22 юни (Понеделник)
Настаняване след 14:00 ч.
14:30 ч. Отркиване на семинара.
14:40 – 17:30 ч.

Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси. – „Касова отчетност”; Обратно начисляване на ДДС при търговия със зърно. Облагане на лизинга и на личното потребление;Дискусия; Казуси, актуални и спорни текстове по прилагането на ЗДДС и ППЗДДС. Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лицаи местните данъци и такси; Промените в Закона за акцизите и данъчните складове; ваучери за гориво на земеделските производители; Измененията в Наредба Н-18 от 2006. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Лектор: Пламен Грозданов – данъчен експерт

23 юни (Вторник)

9:30 – 13:00 ч. Деклариране на: Сумата, върху която се дължи лихва; Надвнесен данък; Сделки със свързани лица и с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим.

14:00- 17:00 ч. Промени в ЗКПО през 2015 г.: Обезценяване на вземания; Облагане на задължения; Неизплатени възнаграждения и обезщетения на физически лица към края на годината; Данъчно облекчение за производствена дейност в райони с висока безработица; Освобождаване от облагане с данък при източника на доходи от лихви по облигации и други дългови ценни книжа; Доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, подлежащи на облагане с по-нисък данък при източника; Данъчно стимулиране при предоставяне на стипендии; Други промени.

– Авансови вноски през 2015 г.

Дискусия.

Лектор: Пламен Грозданов – данъчен експерт.

24 юни (Сряда)

09:15 – 12:30 ч. Промени в наредбите, свързани със социалното, здравното и пенсионното законодателство през 2015 г. (ДВ, бр. 18, 19 и 20 от 2015 г.)
Промени в Кодекса за социално осигуряване
Нови моменти в паричните обезщетения и актуална практика на НОИ – „електронен болничен лист“.
Осигурени лица, парични обезщетения, помощи, ред за подаване на документите и получаване на паричните обезщетения и помощите
Парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и срокове за изплащането им
Обезщетения за безработица
Парични помощи, изплащани от държавното обществено осигуряване
Попълване и подаване на декларации обр. 1 и 6 в НАП, корекция на декларациите, приложения към от Наредба Н-8 от 2005 г.
Определяне на окончателен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2014 г.
Закон за здравното осигуряване – осигурителни вноски, прекъсване на здравноосигурителния статус
14:00 – 17:30 ч. Промени в Кодекса на труда до момента на семинара
Осиновяване на дете от 2 до 5 годишна възраст.
Изисквания за регистриране на извънредния труд.
Изисквания към контролните органи от Инспекцията по труда.
Трудов договор с условие за стажуване.
Трудовия договор за ученичество.
Разлика между трудов и осигурителен стаж, трудова и осигурителна книжка, трудов и граждански договор
Право на отпуски и ред за разрешаването им по КТ за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване.
Санкции при нарушаване на трудовото законодателство.
Промени в пенсионното законодателство през 2015 г.
Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
Промени в отпускането на пенсиите на учителите
Изисквания за отпускане и изплащане на различните видове пенсии

Лектор: Аспасия Петкова – консултант по социално и здравно осигуряване. Работила като директор в ЦУ на НОИ, зам. директор в ЦУ на НАП, гл. експерт в МТСП. С дългогодишен опит в областта на социалното и здравното осигуряване.

25 юни (Четвъртък)

9:00 – 11:00 ч. Oдит в публичния сектор. Сметната палата – роля, функции и често допускани нарушения при възлагане на обществени поръчки и разпореждането и управлението на обществено имущество.

11:00 – 11:15 ч. Кафе-пауза.

11:15 – 13:00 ч. Продължение по темата.

13:00 – 14:00 ч. Обедна почивка.

14:00 – 17:00 ч. Продължение по темата. Дискусия. Въпроси и отговори.

Лектор: от Сметната палата.

26 юни (Петък)
Закуска. Отпътуване.

Организаторите си запазват правото си за промени в програмата и условията на семинара!

• Семинарна такса за участие само в лекциите, без хотелски услуги и пансион – 84 лв. на ден. Всички цени са с включен ДДС.

С цел да бъдем максимално полезни по време на обучението Ви, молим да ни изпратите въпросите, на които желаете лекторите да обърнат специално внимание до 17.06.2015 г. на посочените адреси.


Сумата можете да преведете по следната банкова сметка:

Банкова сметка:

„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД

ПИБ АД, клон: „Раковски”

IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF

e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0878 471010; 0877 281010; тел./факс: 02/ 88 777 66
www.skf-bg.com

Напишете коментар