Летен семинар август 2014 г.

Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Законът за корпоративно подоходно облагане, в сила от 01.01.2014 г. Актуални въпроси в социалното, здравното и пенсионното осигуряване в сила от 01.01.2014 г. Изменения и допълнения в кодекса на труда. Oдит в публичния сектор.
Хотел Китен*** гр. Китен
25-29.08.2014 г.
[more…]

Програма на семинара

25 август (понеделник) 13:00 ч. Настаняване
14:00 ч. Отркиване на семинара.
14.15 – 17:00 ч. Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси. – „Касова отчетност”; Обратно начисляване на ДДС при търговия със зърно. Облагане на лизинга и на личното потребление;Дискусия; Казуси, актуални и спорни текстове по прилагането на ЗДДС и ППЗДДС. Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и местните данъци и такси; Промените в Закона за акцизите и данъчните складове; ваучери за гориво на земеделските производители; Измененията в Наредба Н-18 от 2006. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Лектор: Пламен Грозданов – данъчен експерт.

26 август (вторник)
9:30 – 13:00 ч. Промени в Год. данъчна декларация за корпоративния данък за 2013 г. Деклариране на:
Сумата, върху която се дължи лихва; Надвнесен данък; Сделки със свързани лица и с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим.
14:00- 17:00 ч. Промени в ЗКПО през 2014 г.: Обезценяване на вземания; Облагане на задължения; Неизплатени възнаграждения и обезщетения на физически лица към края на годината; Данъчно облекчение за производствена дейност в райони с висока безработица; Освобождаване от облагане с данък при източника на доходи от лихви по облигации и други дългови ценни книжа; Доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, подлежащи на облагане с по-нисък данък при източника; Данъчно стимулиране при предоставяне на стипендии; Други промени.
– Авансови вноски през 2014 г.
Дискусия.

Лектор: Пламен Грозданов – данъчен експерт.
27 август (сряда)
09:00 ч. Регистрация.
09:15 ч. Отркиване на семинара.
09:15 – 11:00 ч Данъчно- осигурителна сметка – промени, погасяване на задължения, механизъм на действие. Подаване на декларации обр. 1 и 6 в НАП, приложения към от Наредба Н-8 от 2005 г. Примери.
Коригиране на декларации обр. 1 и 6, приложения към от Наредба Н-8 от 2005 г. Примери
Погасяване на задълженията за осигурителни вноски през 2014 г. и лихвите – вноски за ДОО; вноски за здравно осигуряване; вноски за ДЗПО.
11:00 – 11:15 ч. Кафе-пауза.
11:15 – 12:45 ч. Последни промени в подзаконовите нормативни актове:
-Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и морските лица;
-Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски;
-Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „ГВРС”;
– Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица.Подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица;
– Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощите от държавното обществено осигуряване;
-Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки;
Окончателен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица.
Задължения на самоосигуряващите се лица за внасяне на вноски и подаване на декларации.
Контрол по спазване на осигурителното законодателство – глоби и санкции за работодатели и длъжностни лица.
12:45 – 13:30 ч. Обедна почивка.
13:30 – 15:00 ч Промени в Кодекса на труда през 2014 г.
Осиновяване на дете от 2 до 5 годишна възраст.Нови изисквания за регистриране на извънредния труд.Нови изисквания към контролните органи от Инспекцията по труда.Нов вид трудов договор с условие за стажуване.Промени в трудовия договор за ученичество.Промени във връзка с уведомленията за регистрацията на трудовите договори и в Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на Труда.Разлика между трудов и осигурителен стаж, трудова и осигурителна книжка, трудов и граждански договор.Право на отпуски и ред за разрешаването им по КТ за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване.Санкции при нарушаване на трудовото законодателство.
15:00 – 15:30 ч. Промени в пенсионното законодателство през 2014 г.
Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.Промени в отпускането на пенсиите на учителите.Изисквания за отпускане и изплащане на различните видове пенсии.
Нови моменти в паричните обезщетения и актуална практика на НОИ
Осигурени лица, парични обезщетения, промени в Закона за гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.Парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и срокове за изплащането им
Обезщетения за безработица.Парични помощи, изплащани от държавното обществено осигуряване

Лектор: Аспасия Петкова – консултант по социално и здравно осигуряване. Работила като директор в ЦУ на НОИ, зам. директор в ЦУ на НАП, с дългогодишен опит в областта на социалното и здравното осигуряване.
28 август (четвъртък)
9:00 – 11:00 ч. Oдит в публичния сектор. Сметната палата – роля, функции и често допускани нарушения при възлагане на обществени поръчки и разпореждането и управлението на обществено имущество.
11:00 – 11:15 ч. Кафе-пауза.
11:15 – 13:00 ч. Продължение по темата.
13:00 – 14:00 ч. Обедна почивка.
14:00 – 17:00 ч. Продължение по темата. Дискусия. Въпроси и отговори.
Лектор: от Сметната палата.
29 август (петък) Закуска. Отпътуване.

Организаторите си запазват правото си за промени в програмата и условията на семинара!

• Семинарна такса за участие само в лекциите, без хотелски услуги и пансион – 84 лв. на ден с ДДС
• С цел да бъдем максимално полезни по време на обучението Ви, молим да ни изпратите въпросите, на които желаете лекторите да обърнат специално внимание до 22.08.2014 г. на посочените адреси.
• На участниците в семинара ще бъдат издадени сертификати за успешно преминат опреснителен курс.
Двойна стая / Единична стая
Три дни – 300.00 лв. без ДДС (360 лв. с ДДС) / 390.00 лв. без ДДС (468 лв с ДДС)
Четири дни – 400.00 лв. без ДДС (480 лв. с ДДС) / 620.00 лв. без ДДС (624 лв с ДДС).

В посочените цени са включени съответния брой нощувки на база пълен пансион, лекции, помощни материали, кафе-паузи.

Талон-заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 22.08.2014 г
Файл с подробна информация и талон заявка може да изтеглите от тук hotel-atliman-kiten-08.2014

тел. 02/88 777 66;
0877 28 10 10; 0878 47 10 10; 0877 86 10 10;
e-mail: skf2004@dir.bg; marketing@skf-bg.com;

Напишете коментар