ТРУДОВОТО, ОСИГУРИТЕЛНОТО И ЗДРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

гр. Варна
Хотел Aqua Варна
19.01.2024 г.
Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 17.01.2024 г.

10:00 -14:00 ч. ТРУДОВОТО, ОСИГУРИТЕЛНОТО И ЗДРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ПРЕЗ 2024 ГОДИНА

1. Закона за бюджета на ДОО за 2024г.
2. Промени в Кодекса за социално осигуряване.
3. Осигурителни вноски, осигурителен доход, осигурителен стаж.
4. Осигуряване на различните категории лица – работници и служители, управители, самоосигуряващи се лица, земеделски стопани, учители, първа и втора категория труд и т.н.
5. Обезщетения по Кодекса за социално осигуряване – поради болест, бременност и раждане, отглеждане на дете, осиновяване и други.
6. Помощи, изплащани от средствата на ДОО – помощ при смърт, за профилактика и рехабилитация и други.
7. Обезщетения за безработица- право, размери и условия за получаване.
8. Подаване на данни в НАП и НОИ- Наредба № Н- 13, подаване на декларации образец № 1, № 6 и др.
9. Пенсионирането през 2024 г.
10. Допълнително задължително пенсионно осигуряване – ДЗПО.
11. Прехвърляне на средствата от частните пенсионни фондове в НОИ и обратно- ред и условия.
12. Закон за здравното осигуряване. Закон за бюджета на НЗОК за 2024 г.
13. Здравноосигурителен статус.
14. Осигуряване на българи в чужбина и на чужденци в България.
15. Наредби, свързани с осигурителното законодателство – Наредба за паричните обезщетения и помощите от ДОО, Наредба за пенсиите и осигурителния стаж, Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, Наредба за обществаното осигуряване на самоосигуряващите се лица, и други.
16. Електронна трудова книжка. Задължения на работодателите относно прехвърляне на информацията.
17. Разлика между трудов и граждански договор. Осигуряване по граждански договор.
18. Регистрацията на трудовите договори в НАП.
19. Промени в Кодекса на труда.
20. Работа от разстояние, надомна работа. Особености при надомната работа и работата от разстояние – разлики, сходства, задължения на работодателя, осигуряване на безопасни условия на труд в домашни условия. Очаквани промени.
21. Работно време, почивки и отпуски. Видове отпуски.
22. Обезщетения за различните видове отпуски.
23. Права и задължения на работодателите и на работниците и служителите.
24. Контрол и санкции при нарушаване на трудовото и осигурителното законодателство.
Ще бъдат коментирани промените и проектите за промени в законодателството до датата на семинара.
Лектор: Аспасия Петкова- работила като гл.счетоводител на Столично управление „Социално осигуряване“, ревизор, директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“ в ЦУ на НОИ, зам.директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП, гл. експерт в МТСП, дългогодишен лектор, автор на много книги в областта на трудовото и осигурителното законодателство.

Ще бъдат коментирани проектите за промени в законодателството до датата на семинара.

Лектор: Аспасия Петкова- работила като гл.счетоводител на Столично управление „Социално осигуряване“, ревизор, директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“ в ЦУ на НОИ, зам.директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП, гл. експерт в МТСП, дългогодишен лектор, автор на много книги в областта на трудовото и осигурителното законодателство.

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара! Цени за участие: • Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС Превод може да извършите по следната банкова сметка: „Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД ПИБ АД, клон: „Раковски” IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg контакти GSM: 0877 281010; www.skf-bg.com

Напишете коментар