ГФО 2020 Г.

Според закона за счетоводството, Ви предоставяме информация относно кой е задължен да публикува своя Годишен финансов отчет:

Съгласно Закона за счетоводството:

Чл. 40. ал. 1. Предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, във вида в който са заверени както следва:
точка 3. Чрез икономическо издание или чрез интернет публикуват следните предприятия – в срок до 30 юни на следващата година.

Дружества по закона за задълженията и договорите – ДЗЗД
Юридически лица с не стопанска цел, които не са определени за осъществяване на общественополезна дейност.
Сдружения и фондации
Настоятелства по Закона за народните читалища,
Спортни дружества Закона за физическото възпитание и спорта
Частни училища
Движения по Закона за вероизповеданията,
Организации по Закона за лова и опазване на дивеча,
Политически партии по Закона за политическите партии.
Синдикати и синдикални движения по Кодекса на труда.

ГЛОБИ ЗА НЕ ПУБЛИКУВАНЕ

Чл. 47. ал. (3) Който наруши изискванията на чл. 40 или на § 9а от преходните и заключителните разпоредби за публикуване на актовете по чл. 40, ал. 1 – 3, се наказва с глоба в размер от 500 до 2000 лв., а на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер.

Съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството годишният финансов отчет на предприятията, включва:

– Счетоводен баланс;
– Отчет за приходите и разходите;
– Отчет за паричните потоци;
– Отчет за собствения капитал;
– Справка за (не текущите) дълготрайни активи;
– Приложение.

Някои особености

За предприятията, които подлежат на независим финансов одит, отчетите се публикуват във вида, в който са
заверени от регистриран одитор заедно с одиторския доклад и годишен доклад за дейността на предприятието,
приет от Общото събрание на съдружниците /акционерите или съответния орган.

За предприятията, които изготвят консолидирани финансови отчети, се публикуват консолидираните отчети.
Важно: Всички останали предприятия, които не са упоменати, публикуват ГФО в Търговския регистър.

Как да публикувате чрез нас:

1. Изпратете ни ГФО в PDF-формат на следния e-mail: gfo@skf-bg.com.

2. Преведете такса в размер на 30.00 лв с ДДС

Oтстъпка до 30.06.2022 г. 24.00 лв с ДДС

Превод може да извършите по следната банкова сметка:

„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF

Годишни финансови отчети за 2021 г. Чех пласт ДЗЗД Scan2022-03-28_104610

Годишни финансови отчети за 2020 г.

Русева-Савова и Партньори ДЗЗД

ГФО 2020_Русева-Савова и Партньори ДЗЗД

КИДС ХАУС СДРУЖЕНИЕ

ГФО 2020 декларация 13 декларация 62а 2020

Адвокатско дружество Андреева и Христова

Адвокатско дружество

Интер Консулт Нова

ГФО_ДЗЗД ИнтерКонсулт и Партньори

ДЗЗД ЕЛВЕ

ГФО ДЗЗД ЕЛВЕ 2020

Яхт клуб сейлинг тим България

GFO 2020

Партнъори за ЕС

Партньори

ДЗЗД Нови пазар

Нови пазар

ДЗЗД Исперих

Исперих

АКСИОР ЕНВИЗИМО

Финансов Отчет АКСИОР ЕНВИЗИМО 2020_18-03-2021 12;58;34

ГНД ВЕНЕЦИЯ

doc20210714120455

ДЗЗД Борисова-Грудева Карнобат

2021-06-24 140047

ДЗЗД „Гамор Груп“

2021-06-24 140047

Е и С – ДЗЗД

ГФО_2020_ЕиС

Чех пласт ДЗЗД

Declaraciq

 Адвокатско дружество „Шаркова и партньори“

GFO

 ДЗЗД „Антони фреш“

ГФО 2020 Антони фреш

Адвокатско дружество – Кирев и Атанасов

ГФО 2020 Адв. Кирев Атанасов

МИРО ДЗЗД

2021-06-18 164851

 

Годишни финансови отчети за 2019 г.

 

КИДС ХАУС СДРУЖЕНИЕ

ГФО 2019 декларация 62а 2019г

ДЗЗД ИНТЕР КОНСУЛТ И ПАРТНЪОРИ

GFO_2019_InterConsumtPartnersDZZD

Сдружение СР на ВУ

ГФО Сдружение СР на ВУ за 2019 г.

ДЗЗД КАРАДЖА

ГФО ДЗЗД КАРАДЖА

ДЗЗД ВЕНЕЦИЯ

doc20200803100609

ДЗЗД БОРИСОВА ГРУДЕВА

Scan_2020_07_30_13_06_16_058

Гамор груп 2019

ГФО Гамор груп 2019

Адвокатско дружество „Шаркова и партньори

GFO

 ЕЛВЕ ДЗЗД

ГФО_ЕЛВЕ ДЗЗД_2019

Адвокатско дружество – Кирев и Атанасов

Отчет 2019

КОНСОРЦИУМ ПОМОРИЕБУС ДЗЗД

гфо_20200618_0001 декл чл 13 ал 4_20200618_0001 протокол_20200618_0001

ДЗЗД Атнтони фреш

Отчет 2019

ДЗЗД ЕЛВЕ

ГФО_ЕЛВЕ ДЗЗД_2019

ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ВИК НОВИ ПАЗАР

Нови пазар

ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ИСПЕРИХ 2013

Исперих

ДЗЗД Партньори ЕС

Партньори

ДЗЗД Топключари

20200325_Декларация Топключари

МР ИНТЕРИОР АТЕЛИЕ ДИМОВИ ДЗЗД

GFO 2019

ТЕТКОМС ГЕС ПРОЕКТ ДЗЗД

GFO 2019

ДЗЗД АКСИОР ЕНВИЗИМО

ДЗЗД АКСИОР ЕНВИЗИМО

ДЗЗД АКСИОР ЕВРОПРИНТ

аксиор-европринт

ДЗЗД АКСИОР КОНТРАКС

аксиор-контракс

ДЗЗД Чех Пласт 

Scan2020-03-26_130444

Напишете коментар