ГФО 2020 Г.

Според закона за счетоводството, Ви предоставяме информация относно кой е задължен да публикува своя Годишен финансов отчет:

Съгласно Закона за счетоводството:

Чл. 40. ал. 1. Предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, във вида в който са заверени както следва:
точка 3. Чрез икономическо издание или чрез интернет публикуват следните предприятия – в срок до 30 юни на следващата година.

Дружества по закона за задълженията и договорите – ДЗЗД
Юридически лица с не стопанска цел, които не са определени за осъществяване на общественополезна дейност.
Сдружения и фондации
Настоятелства по Закона за народните читалища,
Спортни дружества Закона за физическото възпитание и спорта
Частни училища
Движения по Закона за вероизповеданията,
Организации по Закона за лова и опазване на дивеча,
Политически партии по Закона за политическите партии.
Синдикати и синдикални движения по Кодекса на труда.

ГЛОБИ ЗА НЕ ПУБЛИКУВАНЕ

Чл. 47. ал. (3) Който наруши изискванията на чл. 40 или на § 9а от преходните и заключителните разпоредби за публикуване на актовете по чл. 40, ал. 1 – 3, се наказва с глоба в размер от 500 до 2000 лв., а на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер.

Съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството годишният финансов отчет на предприятията, включва:

– Счетоводен баланс;
– Отчет за приходите и разходите;
– Отчет за паричните потоци;
– Отчет за собствения капитал;
– Справка за (не текущите) дълготрайни активи;
– Приложение.

Някои особености

За предприятията, които подлежат на независим финансов одит, отчетите се публикуват във вида, в който са
заверени от регистриран одитор заедно с одиторския доклад и годишен доклад за дейността на предприятието,
приет от Общото събрание на съдружниците /акционерите или съответния орган.

За предприятията, които изготвят консолидирани финансови отчети, се публикуват консолидираните отчети.
Важно: Всички останали предприятия, които не са упоменати, публикуват ГФО в Търговския регистър.

Как да публикувате чрез нас:

1. Изпратете ни ГФО в PDF-формат на следния e-mail: gfo@skf-bg.com.

2. Преведете такса в размер на 30.00 лв с ДДС

Oтстъпка до 30.06.2021 г. 24.00 лв с ДДС

Превод може да извършите по следната банкова сметка:

„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF

Годишни финансови отчети за 2020 г.

Партнъори за ЕС

Партньори

ДЗЗД Нови пазар

Нови пазар

ДЗЗД Исперих

Исперих

АКСИОР ЕНВИЗИМО

Финансов Отчет АКСИОР ЕНВИЗИМО 2020_18-03-2021 12;58;34

ГНД ВЕНЕЦИЯ

doc20210714120455

ДЗЗД Борисова-Грудева Карнобат

2021-06-24 140047

ДЗЗД „Гамор Груп“

2021-06-24 140047

Е и С – ДЗЗД

ГФО_2020_ЕиС

Чех пласт ДЗЗД

Declaraciq

 Адвокатско дружество „Шаркова и партньори“

GFO

 ДЗЗД „Антони фреш“

ГФО 2020 Антони фреш

Адвокатско дружество – Кирев и Атанасов

ГФО 2020 Адв. Кирев Атанасов

МИРО ДЗЗД

2021-06-18 164851

 

Годишни финансови отчети за 2019 г.

 

ДЗЗД ИНТЕР КОНСУЛТ И ПАРТНЪОРИ

GFO_2019_InterConsumtPartnersDZZD

Сдружение СР на ВУ

ГФО Сдружение СР на ВУ за 2019 г.

ДЗЗД КАРАДЖА

ГФО ДЗЗД КАРАДЖА

ДЗЗД ВЕНЕЦИЯ

doc20200803100609

ДЗЗД БОРИСОВА ГРУДЕВА

Scan_2020_07_30_13_06_16_058

Гамор груп 2019

ГФО Гамор груп 2019

Адвокатско дружество „Шаркова и партньори

GFO

 ЕЛВЕ ДЗЗД

ГФО_ЕЛВЕ ДЗЗД_2019

Адвокатско дружество – Кирев и Атанасов

Отчет 2019

КОНСОРЦИУМ ПОМОРИЕБУС ДЗЗД

гфо_20200618_0001 декл чл 13 ал 4_20200618_0001 протокол_20200618_0001

ДЗЗД Атнтони фреш

Отчет 2019

ДЗЗД ЕЛВЕ

ГФО_ЕЛВЕ ДЗЗД_2019

ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ВИК НОВИ ПАЗАР

Нови пазар

ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ИСПЕРИХ 2013

Исперих

ДЗЗД Партньори ЕС

Партньори

ДЗЗД Топключари

20200325_Декларация Топключари

МР ИНТЕРИОР АТЕЛИЕ ДИМОВИ ДЗЗД

GFO 2019

ТЕТКОМС ГЕС ПРОЕКТ ДЗЗД

GFO 2019

ДЗЗД АКСИОР ЕНВИЗИМО

ДЗЗД АКСИОР ЕНВИЗИМО

ДЗЗД АКСИОР ЕВРОПРИНТ

аксиор-европринт

ДЗЗД АКСИОР КОНТРАКС

аксиор-контракс

ДЗЗД Чех Пласт 

Scan2020-03-26_130444

Напишете коментар