ГФО 2018 г.

Според закона за счетоводството, Ви предоставяме информация относно кой е задължен да публикува своя Годишен финансов отчет:

Съгласно Закона за счетоводството:

Чл. 40. ал. 1. Предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, във вида в който са заверени както следва:
точка 3. Чрез икономическо издание или чрез интернет публикуват следните предприятия – в срок до 30 юни на следващата година.

Дружества по закона за задълженията и договорите – ДЗЗД
Юридически лица с не стопанска цел, които не са определени за осъществяване на общественополезна дейност.
Сдружения и фондации
Настоятелства по Закона за народните читалища,
Спортни дружества Закона за физическото възпитание и спорта
Частни училища
Движения по Закона за вероизповеданията,
Организации по Закона за лова и опазване на дивеча,
Политически партии по Закона за политическите партии.
Синдикати и синдикални движения по Кодекса на труда.

ГЛОБИ ЗА НЕ ПУБЛИКУВАНЕ

Чл. 47. ал. (3) Който наруши изискванията на чл. 40 или на § 9а от преходните и заключителните разпоредби за публикуване на актовете по чл. 40, ал. 1 – 3, се наказва с глоба в размер от 500 до 2000 лв., а на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер.

Съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството годишният финансов отчет на предприятията, включва:

– Счетоводен баланс;
– Отчет за приходите и разходите;
– Отчет за паричните потоци;
– Отчет за собствения капитал;
– Справка за (не текущите) дълготрайни активи;
– Приложение.

Някои особености

За предприятията, които подлежат на независим финансов одит, отчетите се публикуват във вида, в който са
заверени от регистриран одитор заедно с одиторския доклад и годишен доклад за дейността на предприятието,
приет от Общото събрание на съдружниците /акционерите или съответния орган.

За предприятията, които изготвят консолидирани финансови отчети, се публикуват консолидираните отчети.
Важно: Всички останали предприятия, които не са упоменати, публикуват ГФО в Търговския регистър.

Как да публикувате чрез нас:

1. Изпратете ни ГФО в PDF-формат на следния e-mail: gfo@skf-bg.com.

2. Преведете такса в размер на 30.00 лв с ДДС

Oтстъпка до 30.04.2018 г. 24.00 лв с ДДС

Превод може да извършите по следната банкова сметка:

„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF

Годишни финансови отчети за 2018 г.

АП груп 2016
АП груп

Александровска 2016
GFO2018

Сдружение АПВБ
Баланс

ОПП

ОПР

Ники плод ДЗЗД
Ники плод ДЗЗД

Плами плод ДЗЗД
Плами плод ДЗЗД

Ани плод ДЗЗД
Ани плод

ДЗЗД Борисова – Грудева
счет.баланс

Сдружение Изкуство, занаят, традиция
Balans_2018

OPR_2018

Schet_pol_2018_1

Schet_pol_2018_2

Гражданско дружество Селект
IMG_0006

IMG_0008

Осигурителна каса Ирис
Осиг_каса_Ирис_баланс

Осиг_каса_Ирис_ГФО

Осиг_каса_Ирис_декларация

ДЗЗД „Дизайн 2006“
ДЗЗД_Дизайн_баланс

ДЗЗД_Дизайн_ГФО

Адвокатско дружество Донев и Данчева
АДВ_Донев_Данчева_баланс

АДВ_Донев_Данчева_ГФО

ДЗЗД МИРО
2019-06-24 090547

Сдружение СР на ВУ
Сдружение СР на ВУ ГФО 2018

Хвостохранилище ДЗЗД
Хвостохранилище ДЗЗД ГФО 2018 г.

ДЗЗД Лакшми
Otchet_Lakshmi

ДДЗ Караджа
ГФО

ДЗЗД Венеция
doc20190620170054

doc20190620170111

СК КРЕЗ ФИШИНГ
SK KREZ Fishing

ДЗЗД Топключари
Решение и декларация Топключари 2018

Частен професионален търговски колеж
CCE19062019_0002

CCE19062019_0003

консорциум поморие бус дззд
гфо

декларация чл 13 ал 4

протокол

ДЗЗД ЕЛВЕ
ГФО ДЗЗД

ДЗЗД Домум
ГФО 2018г ДЗЗД ДОМУМ

ДЗЗД Домум

ДЗЗД Пр.Строй Арк
ГФО 2018 гДЗЗД Проектстрой-Арк

ДЗЗД Пр.Строй Арк

ДЗЗД Проектстрой- Линк
ГФО 2018 гДЗЗД Проектстрой- Линк

ДЗЗД Пр.стройЛинк

ДЗЗД АНТЪНИ ФРЕШ
ГФО-ДЗЗД

Адвокатско дружество Кирев и Атанасов
ГФО-адв

МР Интериор- Ателие Димови ДЗЗД
ГФО 2018
декл ТР (1)

ДЗЗД Теткомс Гес проект
декл ТР
ГФО 2018

ДЗЗД Гамор Груп
ГФО 2018

ВИК ИСПЕРИХ
ВиК Исперих

ВИК НОВИ ПАЗАР ДЗЗД
ВиК-НовиПазар

ДЗЗД Партньори ЕЗ
ДЗЗД Партньори ЕЗ

Адвокатско дружество „Шаркова и партньори“
GFO-2018

ДЗЗД АКСИОР – ЕВРОПРИНТ
АКС-ЕВРОПР_2018БД

ДЗЗД АКСИОР ЕНВИЗИМО
АКСИОР ЕНВИЗИМО2018

ДЗЗД АКСИОР КОНТРАКС
АКС-КОНТР_БД2018

Чех Пласт
Scan2019-03-25_165642

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО“БАКАЛОВА И ДАМЯНОВ“
GFO AD B+D 2018

Напишете коментар