ГФО 2017

Според закона за счетоводството, Ви предоставяме информация относно кой е задължен да публикува своя Годишен финансов отчет:

Съгласно Закона за счетоводството:

Чл. 40. ал. 1. Предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, във вида в който са заверени както следва:
точка 3. Чрез икономическо издание или чрез интернет публикуват следните предприятия – в срок до 30 юни на следващата година.

Дружества по закона за задълженията и договорите – ДЗЗД
Юридически лица с не стопанска цел, които не са определени за осъществяване на общественополезна дейност.
Сдружения и фондации
Настоятелства по Закона за народните читалища,
Спортни дружества Закона за физическото възпитание и спорта
Частни училища
Движения по Закона за вероизповеданията,
Организации по Закона за лова и опазване на дивеча,
Политически партии по Закона за политическите партии.
Синдикати и синдикални движения по Кодекса на труда.

ГЛОБИ ЗА НЕ ПУБЛИКУВАНЕ

Чл. 47. ал. (3) Който наруши изискванията на чл. 40 или на § 9а от преходните и заключителните разпоредби за публикуване на актовете по чл. 40, ал. 1 – 3, се наказва с глоба в размер от 500 до 2000 лв., а на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер.

Съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството годишният финансов отчет на предприятията, включва:

– Счетоводен баланс;
– Отчет за приходите и разходите;
– Отчет за паричните потоци;
– Отчет за собствения капитал;
– Справка за (не текущите) дълготрайни активи;
– Приложение.

Някои особености

За предприятията, които подлежат на независим финансов одит, отчетите се публикуват във вида, в който са
заверени от регистриран одитор заедно с одиторския доклад и годишен доклад за дейността на предприятието,
приет от Общото събрание на съдружниците /акционерите или съответния орган.

За предприятията, които изготвят консолидирани финансови отчети, се публикуват консолидираните отчети.
Важно: Всички останали предприятия, които не са упоменати, публикуват ГФО в Търговския регистър.

Как да публикувате чрез нас:

1. Изпратете ни ГФО в PDF-формат на следния e-mail: gfo@skf-bg.com.

2. Преведете такса в размер на 30.00 лв с ДДС

Oтстъпка до 30.04.2018 г. 24.00 лв с ДДС

Превод може да извършите по следната банкова сметка:

„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF

 

Годишни финансови отчети за 2017 г.

ГФО 2017г.

Сдружение Изкуство, занаят, традиция
gfo.pdf

ДЗЗД Дизайн 2006
GFO_Dizain_1

GFO_Dizain_2

ИРИС
GFO_OSK_1

GFO_OSK_2

Адвокатско дружетво Донев и Данчева
GFO_ADDD_1

GFO_ADDD_2

Фондация Ново БГ
SKM_C224e18062812201

Сдружение Ски-клуб „Чамкория
SKM_C224e18062812200

Ани плод ДЗЗД
ГФО Ани плод

Ники плод ДЗЗД
ГФО Ники плод

Плами плод ДЗЗД
ГФО Плами плод

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕЛНИЧАРИ
ГФО СБМ 2017

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО“БАКАЛОВА И ДАМЯНОВ“
GFO 2017 AD B+D

ДЗЗД ОУПО БРАЦИГОВО 2035
GFO Bracigowo 2017

Съюз на оризопроизводителите в България
ГФО СОБ 2017

СК Автоцар Рали Сервиз
ГФО2017

Сдружение тенис клуб Железничар 1996
Годишен финансов отчет 2017

АП Груп 2016 ДЗЗД
ГФО

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ТЪРГОВСКИ КОЛЕЖ
CCE21062018

CCE21062018_0001

CCE21062018_0002

Консорциум Помориебус ДЗЗД
гфо

протокол

ДЗЗД БИ БИ ЕССЕ
БИБИЕССЕ

ДЗЗД ЕН ДЖИ ЕФ АДВАЙЗЪРС
ЕНДЖИ ЕФ АДВАЙЗЪРС

ДЗЗД ЛА МЕЗОН
ЛАМЕЗОН

ДЗЗД ОБЛИУС
ОБЛИУС

ДЗЗД РЕДЗАНЕЛО
РЕДЗАНЕЛО

ДЗЗД ИТАЛУОШ
ИТАЛУОШ

МР ИНТЕРИОР АТЕЛИЕ ДИМОВИ ДЗЗД
GFO 2017 MR Interior

Теткомс Гес Проект ДЗЗД
GFO 2017 Tetkoms GES

МАИБ
МАИБ- ГФО 2017 Г.

АМПК
АМПК-ГФО 2017 Г.

БААФ
БААФ-ГФО 2017 Г.

Сдружение Мираж 98
Сдружение Мираж 98

ДЗЗД „ Градска среда-Пътстрой Габрово
ГФО-ДЗЗДГрадскасреда

ДЗЗД „Борисова – Грудева“
ОТЧЕТ

Гамор Груп ДЗЗД
gfo 2017

дззд МАСТРА БГ
ГФО-2017-10001

ГФО-2017-10002

ГФО-2017-10003

ГФО-2017-10004

ГФО-2017-10005

СК КРЕЗ ФИШИНГ
СК КРЕЗ ФИШИНГ

СД СТРЕЛКОВИ КЛУБ СПАРТАК
СД СТРЕЛКОВИ КЛУБ СПАРТАК

ДЗЗД ЕЛВЕ
ДЗЗД ЕЛВЕ_ГФО

ФОНДАЦИЯ ЕСС
GFO 2017 ESS FONDATION

ЧДГ Дъга от Мечти

IMG_0012

ДЗЗД Топключари
IMG_ДЗЗД ТОПКЛЮЧАРИ-176315964

Асоциацията на производителите на велосипеди в България
Баланс

ОПП

ОПР

Селекг ГД
IMG_0007

ПСРСТ ДЗЗД
GFO 2017

Адв. дружество-Кирев и Атанасов
ГФО-2017

ДЗЗД Антони фреш
ГФО-2017 (1)

КОНСОРЦИУМ ИСПЕРИХ ДЗЗД 2013
исперих

КОНСОРЦИУМ ВИК – НОВИ ПАЗАР 2013 ДЗЗД
нови пазар

ПАРТНЬОРИ ЕЗ ДЗЗД
ПАРТНЬОРИ

ДЗЗД АЗ-СТРОЙ

АЗ – СТРОЙ

ДЗЗД Енси Контрол-Инфраструктура ТК
Download-File

ДЗЗД ДИД

ТРАДЕМКО АД
GFO 2017

АДВ. ДР ВО ШАРКОВА И ПАРТНЬОРИ
GFO

ФОНДАЦИЯ КАЛПАТАРУ
ГФО2017

ОПОВЕСТЯВАНЕ

Сдружение Алтернатива за здраве
2017_BSD_declr12

Чех Пласт
СКФ

ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ПСРСТ

Напишете коментар