ГФО 2016

Според закона за счетоводството, Ви предоставяме информация относно кой е задължен да публикува своя Годишен финансов отчет:

Съгласно Закона за счетоводството:

Чл. 40. ал. 1. Предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, във вида в който са заверени както следва:
точка 3. Чрез икономическо издание или чрез интернет публикуват следните предприятия – в срок до 30 юни на следващата година.

Дружества по закона за задълженията и договорите – ДЗЗД
Юридически лица с не стопанска цел, които не са определени за осъществяване на общественополезна дейност.
Сдружения и фондации
Настоятелства по Закона за народните читалища,
Спортни дружества Закона за физическото възпитание и спорта
Частни училища
Движения по Закона за вероизповеданията,
Организации по Закона за лова и опазване на дивеча,
Политически партии по Закона за политическите партии.
Синдикати и синдикални движения по Кодекса на труда.

ГЛОБИ ЗА НЕ ПУБЛИКУВАНЕ

Чл. 47. ал. (3) Който наруши изискванията на чл. 40 или на § 9а от преходните и заключителните разпоредби за публикуване на актовете по чл. 40, ал. 1 – 3, се наказва с глоба в размер от 500 до 2000 лв., а на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер.

Съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството годишният финансов отчет на предприятията, включва:

– Счетоводен баланс;
– Отчет за приходите и разходите;
– Отчет за паричните потоци;
– Отчет за собствения капитал;
– Справка за (не текущите) дълготрайни активи;
– Приложение.

Някои особености

За предприятията, които подлежат на независим финансов одит, отчетите се публикуват във вида, в който са
заверени от регистриран одитор заедно с одиторския доклад и годишен доклад за дейността на предприятието,
приет от Общото събрание на съдружниците /акционерите или съответния орган.

За предприятията, които изготвят консолидирани финансови отчети, се публикуват консолидираните отчети.
Важно: Всички останали предприятия, които не са упоменати, публикуват ГФО в Търговския регистър.

Как да публикувате чрез нас:

1. Изпратете ни ГФО в PDF-формат на следния e-mail: gfo@skf-bg.com.

2. Преведете такса в размер на 30.00 лв с ДДС

Oтстъпка до 31.05.2016 г. 24.00 лв с ДДС

Превод може да извършите по следната банкова сметка:

„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF

 

Годишни финансови отчети за 2016 г.

ДЗЗД ВАСЕР ЙОЛ ПРОЕКТ
Scan

ДЗЗД АВИ ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ
ави енерджи проект

ДЗЗД АВИ ПРОФПРОЕКТ
avi_profproekt

ФОНДАЦИЯ ДЪЛГОЛЕТИЕ-СВЕТИ МИНА
Scan1

ДЗЗД КОНСОРЦИУМ БУМ
GFO_KonsorciumBum0001

ДЗЗД ПЛЕВЕН – 2014
ДЗЗД ПЛЕВЕН -2014 ГФО ЗА 2016

Сдружение Тенис клуб Железничар 1996

MX-2314N_20170630_093255

ДЗЗД „ОУПО БРАЦИГОВО 2035“
GFO Bracigovo 2016

„ФЕШЪН ЕКСЛКУЗИВ ЛИМИТЕД“ ДЗЗД
GFO FESHUN

„АЛКАТЕК“ ДЗЗД
ГФО Алкатек

„БИОКОНСЕРВ“ ДЗЗД
ГФО БИОКОНСЕРВ

„ИБИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БИЗНЕС“ ДЗЗД
ГФО ИБИ инт

„ИТАЛУОШ“ ДЗЗД
ГФО Италуош

„ЛА МЕЗОН“ ДЗЗД
ГФО-Ла-мезом

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО БАКАЛОВА И ДАМЯНОВ
GFO 2016 AD B+D

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО – ДОНЕВ И ДАНЧЕВА
advokati_1
advokati_2

ДЗЗД ДИЗАЙН 2006
dizain_1
dizain_2

ОСИГУРИТЕЛНА КАСА „ИРИС“
osig_kasa_1
osig_kasa_2

ПСРСТ ДЗЗД
AFR PSRST 2016

 СНЦ „Партньори за Лясковец“
Prilojenie 4 – Godishen otchet

Ани плод ДЗЗД
Image (25)

НИКИ ПЛОД ДЗЗД
Image (20)

ДЗЗД Чех Пласт
scan skf

ТП ГАЛЕРИЯ КРАСНОЯРСК ДЗЗД
ГФО
ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ 13 АЛ 4

Фондация Ново БГ
F_Novo BG270617

ДЗЗД ТОПКЛЮЧАРИ
Документи Топключари 2016

Частен Професионален Търговски Колеж
CCF26062017_0002

протокол

ДЗЗД ИНФРА- ТЕТИЯ-НИКОЛАЕВА
GFO_InfraTetia0001

ДЗЗД ИНФРА – СМАРТ КОНСУЛТ
GFO_Smartkonsult0001

ДЗЗД ХИДРОСКАН ИНФРАПРОЕКТ – ХИДРО
GFO_Hidroskan0001

ОБЕДИНЕНИЕ ИНФРАПРОЕКТ – ТРАНСКОНСУЛТ

GFO_Transkonsult0001

ДЗЗД ДИД
GFO_DID0001

ФОНДАЦИЯ ПОДКРЕПА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
GFO_Fondacia0001

ДЗЗД Сирма
SirmaGFO2016

ДЗЗД Сирма-Интерконсулт
SirmaIntGFO2016

ДЗЗД Сирма-ПИ
SirmaPiGFO2016

ДЗЗД Консорциум Ес Си Ес
SirmaSCSGFO2016

СЪЮЗ НА ОРИЗОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Отчети 2016 СОБ

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕЛНИЧАРИ
Отчети 2016 СБМ

БАТЗФ
izh19GFO2016

БААФ
БААФ-ГФО 2016 г.

АМПК
АМПК ГФО 2016 г.

МАИБ
МАИБ ГФО 2016 г.

ВИК ПСОВ НОВИ ПАЗАР
pazar

ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ИСПЕРИХ 2013
isperix

Обединение гео 03 ДЗЗД
geo (1)

ДЗЗД ПАРТНЬОРИ ЕЗ
pernik

ДЗЗД КОНСОРЦИУМ АЗ СТРОЙ
az-stroi

консорциум помориебус дззд
декларация чл 13 ал 4
протокол
gfo2016

ЕЛВЕ ДЗЗД
ЕЛВЕ ДЗЗД_2016

СК „АВТОЦАР РАЛИ СЕРВИЗ“
СК Автоцар рали сервиз

 АТИ – АПЕКС 2016″ ДЗЗД
АТИ – АПЕКС 2016 ДЗЗД- ГФО

ДЗЗД “ Караджа “ 
ГФО 2016

АП ГРУП 2016″ ДЗЗД
АП Груп 2016 ДЗЗД- ГФО

СК „АВТОЦАР РАЛИ ТИЙМ“
СК Автоцар рали тим

КРЕЗ РАЛИ ТИЙМ
GFO2016KREZ RALI

СДРУЖЕНИЕ СТРЕЛКОВИ КЛУБ СПАРТАК
2016_NSC_Balance2016_NSC_OPRNSD

Традемко
GFO TRADEMKO

Теткомс Гес Проект ДЗЗД

GFO Tetkoms Ges

Фондация Ориент България
Фондация Ориент България

Адвокатско съдружие „Денков, Киряков и партньори“
АС-ОСК

Сдружение „Интернет Медия“
ИНТЕРН

ДЗЗД МИРО
Scan_2017_04_05_10_04_59_250

ДЗЗД ВЕНЕЦИЯ
doc20170405154321

Сдружение „Изкуство, занаят, традиция“
Untitled-1

Untitled-2

Untitled-3

Untitled-4

дззд мастра бг

GFO0001
GFO0002

GFO0007

GFO0006

GFO0005

GFO0004

GFO0003

ФОНДАЦИЯ ЕСС
GFO 2016 ESS FOUNDATION

Сдружение СР на ВУ в РБ
Сдружение СР на ВУ – ГФО

Асоциация на производителите на велосипеди в България
Баланс

ОПП

ОПР

ВСК-1 на КНСБ при КЦМ АД
ГФО ВСК1 2016

Протокол ВСК1

ДЗЗД ЕНСИ КОНТРОЛ-ИНФРАСТРУКТУРА ТК

Отчет за паричните потоци 2016.Отчет за финансовото състояние 2016.
Протокол ДЗЗД 28.03.2017г
Финансов отчет 2016.

Отчет за всеобхватния доход 2016.

Годишен доклад за дейноста 2016.

СДРУЖЕНИЕ НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ С.БЕЛИЦА
GFO 2016

„МИРАЖ 98“ СДЧП
GFO 2016

ДЗЗД ГРАДСКА СРЕДА-ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО
GFO 2016

Сдружение „Училищно и семейно консултиране“
GFO 2016

Фондация „Доктор – Анималс“
GFO 2016

Сдружение „Институт по хомеопатия и интегрално развитие“
GFO 2016

Сдружение „АЛУМИНА ГРУП“ ДЗЗД
GFO 2016

Адвокатско дружество – Кирев и Атанасов
GFO 2016

Аксиор – Енвизимо
GFO 2016

Аксиор – Европринт
GFO 2016

Аксиор – Офисмаркет
GFO 2016

Гамор Груп ДЗЗД
GFO Gamor grup

ДЗЗД „Антони фреш“
GFO 2016

Напишете коментар