„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Кърджали – 14 декември2015 г.

„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“

гр. Кърджали, хотел Арпезос
ул. Републиканска 46
14 Декември 2015 г.

14 декември ПОНЕДЕЛНИК
9:45 ч. Регистрация.
10:00 ч. Отркиване на семинара.
10:00 – 11:30 ч. Промените в КСО и наредбите по прилагането му през 2015 г.;
Промени в наредбата за самоосигуряващите се лица; промени в реда за заверка на осигурителните книжки;
Промени в Наредба № Н-8- нови кодове; Нова на Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд“ГВРС“ и за обмен на информация; Новата наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО;Промените в Закона за здравното осигуряване- гратисен период до края на 2015 г. за уреждане на здравноосигурителния статус; промени от 2016 г.; Промени в кръга на осигурените лица по чл. 4 ал. 1 от КСО;Избор за промяна на осигуряването от ДЗПО в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“,. Нови фондове в ДОО;Промени в пенсионното законодателство. Нови условия за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
11:30 – 11:45 ч. Кафе-пауза.
11:45 – 12:45 ч. Продължение по темата.
12:45 – 14:00 ч. Промени в Кодекса на труда и Наредбата за работното време, почивките и отпуските;
Трудов договор по чл. 114а от КТ и нова наредба за регистрирането и отчитането му пред Инспекцията по труда; Задължение за водене на трудови досиета на работника или служителя;
Работно време с променливи граници; Ползване на платен годишен отпуск – без график, давност;
Промяна в полагането на нощен труд от непълнолетните от 16 до 18 годишна възраст;
Налагане на дисциплинарни наказания – нов ред;Прекратяване на трудовия договор на работник, навършил възраст за пенсиониране, обезщетение при пенсиониране и специална закрила при уволнение.
Прекратяване на правоотношението, сключено с пенсионер.Дискусия по въпроси на участниците.

Лектор: Аспасия Петкова – консултант по социално и здравно осигуряване. Работила като директор в ЦУ на НОИ, зам. директор в ЦУ на НАП, гл. експерт в МТСП. С дългогодишен опит в областта на социалното и здравното осигуряване.

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!
Цени за участие: • Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС
Превод може да извършите по следната банкова сметка:

„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF

e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0878 471010; 0877 281010; тел./факс: 02/ 88 777 66
www.skf-bg.com

Напишете коментар