София, Славянска беседа 29-30.09.2015 г.

Съществените изменения и нови моменти в ЗДДС в сила от 01 януари 2015 г. Промени в ЗКПО през 2015 г.” Актуални въпроси в социалното, здравното и пенсионното осигуряване в сила от 01.01.2015 г. Изменения и допълнения в Кодекса на труда.

хотел Славянска беседа
Ул. Славянска №3
гр. София
29-30.09.2015 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 25.09.2015 г.

Програма на семинара

29 Септември (Вторник)
09:00 ч. Регистрация.
09:15 ч. Отркиване на семинара.
09:15 – 11:00 ч. Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси. – „Касова отчетност”; Обратно начисляване на ДДС при търговия със зърно. Облагане на лизинга и на личното потребление;Дискусия; Казуси, актуални и спорни текстове по прилагането на ЗДДС и ППЗДДС. Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и местните данъци и такси; Промените в Закона за акцизите и данъчните складове; ваучери за гориво на земеделските производители; Измененията в Наредба Н-18 от 2006. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
11:00 – 11:15 ч. Кафе-пауза.
11:15 – 12:45 ч. Продължение по темата.
12:45 – 13:30 ч. Обедна почивка.
13:30 – 15:00 ч. Промени в Год. данъчна декларация за корпоративния данък за 2015 г. Деклариране на:
Сумата, върху която се дължи лихва; Надвнесен данък; Сделки със свързани лица и с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Промени в ЗКПО през 2015 г.:
Обезценяване на вземания; Облагане на задължения; Неизплатени възнаграждения и обезщетения на физически лица към края на годината; Данъчно облекчение за производствена дейност в райони с висока безработица; Освобождаване от облагане с данък при източника на доходи от лихви по облигации и други дългови ценни книжа; Доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, подлежащи на облагане с по-нисък данък при източника; Данъчно стимулиране при предоставяне на стипендии; Други промени.
– Авансови вноски през 2015 г.
15:00 – 15:30 ч. Практически казуси и консултации по данъчни проблеми.

Лектор: Пламен Грозданов – данъчен експерт.

30 септември (Сряда)
09:00 ч. Регистрация.
09:15 – 12:30 ч. Промени в наредбите, свързани със социалното, здравното и пенсионното законодателство през 2015 г.
Промени в Кодекса за социално осигуряване
Нови моменти в паричните обезщетения и актуална практика на НОИ – „електронен болничен лист“.
Осигурени лица, парични обезщетения, помощи, ред за подаване на документите и получаване на паричните обезщетения и помощите
Парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и срокове за изплащането им
Парични помощи, изплащани от държавното обществено осигуряване
Попълване и подаване на декларации обр. 1 и 6 в НАП, корекция на декларациите, приложения към от Наредба Н-8 от 2005 г.
Определяне на окончателен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица
Закон за здравното осигуряване – осигурителни вноски, прекъсване на здравноосигурителния статус
Контрол по спазване на осигурителното законодателство – глоби и санкции за работодатели и длъжностни лица.
14:00 – 15:30 ч. Промени в Кодекса на труда до момента на семинара
Последни промени в Кодекса на труда
Промени в Кодекса на труда до момента на семинара
Отпадане на графиците. Трудов договор за един ден. Промени в отпуските. Промени в регистрацията на ТД в НАП. Работно време с променливи граници. Промени в задълженията по ЗБУТ и други промени.
Разлика между трудов и осигурителен стаж, трудова и осигурителна книжка, трудов и граждански договор
Право на отпуски и ред за разрешаването им по КТ за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване.
Санкции при нарушаване на трудовото законодателство.
Промени в пенсионното законодателство през 2015 г.
Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
Промени в отпускането на пенсиите на учителите
Изисквания за отпускане и изплащане на различните видове пенсии

Лектор: Аспасия Петкова – консултант по социално и здравно осигуряване. Работила като директор в ЦУ на НОИ, зам. директор в ЦУ на НАП, гл. експерт в МТСП. С дългогодишен опит в областта на социалното и здравното осигуряване.

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!
Цени за участие: • Семинарна такса за участие на ден 84.00 лв. с ДДС
Превод може да извършите по следната банкова сметка:

„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF
e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0878 471010; 0877 281010; тел./факс: 02/ 88 777 66
www.skf-bg.com

1 Коментар по “София, Славянска беседа 29-30.09.2015 г.”

 1. Елена Иванова каза:

  Здравейте,
  бих желала да се запиша за участие в семинара на 29-30 септември.
  Моля, да ми изпратите проформа фактура на името на Верила Лубрикантс АД, БУЛСТАТ: 175442802, МОЛ: Кристиян-Емануел Леон, адрес: София, ул. Златен рог № 20
  Благодаря предварително,
  Елена Иванова

Напишете коментар