„Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Законът за корпоративно подоходно облагане, в сила от 01.01.2014 г. Актуални въпроси в социалното, здравното и пенсионното осигуряване в сила от 01.01.2014 г. Изменения и допълнения в кодекса на труда. Сметната палата – роля, функции и често допускани нарушения при възлагане на обществени поръчки”

Парк Хотел ”Гардения” **** – гр. Банско
25-28.02.2014 г.
Хотелът се намира в сърцето на един от най-модерно оборудваните ски курорти в Източна Европа – гр. Банско. Посочените цени включват (закуска и вечеря на блок маса ) за избраният от Вас престой, лекции, помощни материали, кафе-паузи, ползването на басейн, джакузи, сауна, парна баня, фитнес.
[more…]

Програма на семинара
25 февруари (Вторник)
13:00 ч. Настаняване
14:00 ч. Отркиване на семинара.
14.15 – 17:00 ч. Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси. – „Касова отчетност”; Обратно начисляване на ДДС при търговия със зърно. Облагане на лизинга и на личното потребление;Дискусия; Казуси, актуални и спорни текстове по прилагането на ЗДДС и ППЗДДС. Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и местните данъци и такси; Промените в Закона за акцизите и данъчните складове; ваучери за гориво на земеделските производители; Измененията в Наредба Н-18 от 2006. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Лектор: Пламен Грозданов – данъчен експерт.

26 февруари (Сряда)
9:30 – 13:00 ч. Промени в Год. данъчна декларация за корпоративния данък за 2013 г. Деклариране на:
Сумата, върху която се дължи лихва; Надвнесен данък; Сделки със свързани лица и с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим.
14:00- 17:00 ч. Промени в ЗКПО през 2014 г.: Обезценяване на вземания; Облагане на задължения; Неизплатени възнаграждения и обезщетения на физически лица към края на годината; Данъчно облекчение за производствена дейност в райони с висока безработица; Освобождаване от облагане с данък при източника на доходи от лихви по облигации и други дългови ценни книжа; Доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, подлежащи на облагане с по-нисък данък при източника; Данъчно стимулиране при предоставяне на стипендии; Други промени.
– Авансови вноски през 2014 г.
Дискусия.

Лектор: Пламен Грозданов – данъчен експерт.

27 февруари (Четвъртък)

9:00 – 11:00 ч. Последно промени в прилагането на Единната данъчно-осигурителна сметка. Отражението й върху осигурителните отношения и правата на осигурените лица.
Промени от 01.01.2014 г. в НАРЕДБА № Н-8 от 29 декември, 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.Промени в КТ и НРВПО, свързани с осиновяванетоЗакон за бюджета на ДОО за 2014 г.
Промени в Кодекса за социално осигуряване през 2014 г.
11:00 – 11:15 ч. Кафе-пауза.
11:15 – 12:45 ч. Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс през 2014 г.
Изисквания на НОИ и НАП, свързани с подаването на документи и данни – срокове.
Актуални указания на НОИ и НАП по промените през 2014 г. Внасяне на осигурителните вноски – срокове, изисквания.Актуални казуси относно задължителните осигурителни вноски, осигурителния стаж и осигурителния доход.
13:30 – 15:00 ч. Права на осигурените лица – парични обезщетения и помощи, изплащани от НОИ .Наказания, санкции, глоби при нарушаване на осигурителното законодателство.
15:00 – 15:30 ч. Закон за здравното осигуряване – определяне и изчисляване на здравноосигурителните вноски през 2014 г. за различните категории осигурени лица. Наказания, санкции, глоби, административно-наказателна отговорност на отговорните длъжностни лица при неспазване на осигурителното законодателство;
Лектор: Аспасия Петкова – консултант по социално и здравно осигуряване. Работила като директор в ЦУ на НОИ, зам. директор в ЦУ на НАП, с дългогодишен опит в областта на социалното и здравното осигуряване.

28 Февруари (Петък)

9:00 – 12:00 ч. Продължение на темата. Обсъждане на конкретни казуси по желание на присъстващите. Отпътуване

Талон-заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 21.02.2014 г.

Цена:
Четири дни, три нощи 426 лв в двойна стая, доплащане за единична стая 40 лв. Вариант 2 Пет дни, четири нощи 556 лв, доплащане за единична стая 50 лв.Всички цени са с ДДС. Семинарна такса за участие само в лекциите, без хотелски услуги и пансион – 84 лв. на ден.с ДДС. Файл с подробна информация за семинара и талон заявка може да изтеглите от тук:Bansko 2014

Напишете коментар