”Новите моменти в социалното, здравното осигуряване и трудовите отношения през 2014 г. Съществените изменения и нови моменти в ЗДДС в сила от 01 януари 2014 г. Промени в ЗКПО през 2014 г.”

Зала Casa Sicilia
Ул. Ангел Кънчев №3
гр. София
23-24.04.2014 г.

Талон-заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 22.04.2014г.
[more…]
Програма на семинара
23 Април (Сряда)
09:00 ч. Регистрация.
09:15 ч. Отркиване на семинара.
09:15 – 11:00 ч. Последно промени в прилагането на Единната данъчно-осигурителна сметка. Отражението й върху осигурителните отношения и правата на осигурените лица.
Промени от 01.01.2014 г. в НАРЕДБА № Н-8 от 29 декември, 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.Промени в КТ и НРВПО, свързани с осиновяванетоЗакон за бюджета на ДОО за 2014 г.
Промени в Кодекса за социално осигуряване през 2014 г.
11:00 – 11:15 ч. Кафе-пауза.
11:15 – 12:45 ч. Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс през 2014 г.
Изисквания на НОИ и НАП, свързани с подаването на документи и данни – срокове.
Актуални указания на НОИ и НАП по промените през 2014 г. Внасяне на осигурителните вноски – срокове, изисквания.Актуални казуси относно задължителните осигурителни вноски, осигурителния стаж и осигурителния доход.
12:45 – 13:30 ч. Обедна почивка.
13:30 – 15:00 ч. Права на осигурените лица – парични обезщетения и помощи, изплащани от НОИ .Наказания, санкции, глоби при нарушаване на осигурителното законодателство.
15:00 – 15:30 ч. Закон за здравното осигуряване – определяне и изчисляване на здравноосигурителните вноски през 2014 г. за различните категории осигурени лица. Наказания, санкции, глоби, административно-наказателна отговорност на отговорните длъжностни лица при неспазване на осигурителното законодателство; Обсъждане на конкретни казуси по желание на присъстващите.

Лектор: Аспасия Петкова – консултант по социално и здравно осигуряване. Работила като директор в ЦУ на НОИ, зам. директор в ЦУ на НАП, с дългогодишен опит в областта на социалното и здравното осигуряване.

24 Април (Четвъртък)
09:00 ч. Регистрация.
09:15 ч. Отркиване на семинара.
09:15 – 11:00 ч. Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси. – „Касова отчетност”; Обратно начисляване на ДДС при търговия със зърно. Облагане на лизинга и на личното потребление;Дискусия; Казуси, актуални и спорни текстове по прилагането на ЗДДС и ППЗДДС. Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и местните данъци и такси; Промените в Закона за акцизите и данъчните складове; ваучери за гориво на земеделските производители; Измененията в Наредба Н-18 от 2006. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
11:00 – 11:15 ч. Кафе-пауза.
11:15 – 12:45 ч. Продължение по темата.
12:45 – 13:30 ч. Обедна почивка.
13:30 – 15:00 ч. Промени в Год. данъчна декларация за корпоративния данък за 2013 г. Деклариране на:
Сумата, върху която се дължи лихва; Надвнесен данък; Сделки със свързани лица и с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Промени в ЗКПО през 2014 г.:
Обезценяване на вземания; Облагане на задължения; Неизплатени възнаграждения и обезщетения на физически лица към края на годината; Данъчно облекчение за производствена дейност в райони с висока безработица; Освобождаване от облагане с данък при източника на доходи от лихви по облигации и други дългови ценни книжа; Доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, подлежащи на облагане с по-нисък данък при източника; Данъчно стимулиране при предоставяне на стипендии; Други промени.
– Авансови вноски през 2014 г.

Лектор: Пламен Грозданов – данъчен експерт.

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!
Цени за участие: • Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС на ден.
модул 1: Семинар 23.04.2014 г. – Аспасия Петкова
модул 2: Семинар 24.04.2014 г. – Пламен Грозданов

Превод може да извършите по следната банкова сметка:

„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF

e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0878 471010; 0877 861010; 0877 281010; тел./факс: 02/ 88 777 66
Талон заявка можете да изтеглите от тук sofia april 2014

Напишете коментар

”Новите моменти в социалното, здравното осигуряване и трудовите отношения през 2014 г. Съществените изменения и нови моменти в ЗДДС в сила от 01 януари 2014 г. Промени в ЗКПО през 2014 г.”

Зала Casa Sicilia
Ул. Ангел Кънчев №3
гр. София
27-28.03.2014 г.

Талон-заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 26.03.2014г.
[more…]
Програма на семинара
27 Март (Четвъртък)
09:00 ч. Регистрация.
09:15 ч. Отркиване на семинара.
09:15 – 11:00 ч. Последно промени в прилагането на Единната данъчно-осигурителна сметка. Отражението й върху осигурителните отношения и правата на осигурените лица.
Промени от 01.01.2014 г. в НАРЕДБА № Н-8 от 29 декември, 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.Промени в КТ и НРВПО, свързани с осиновяванетоЗакон за бюджета на ДОО за 2014 г.
Промени в Кодекса за социално осигуряване през 2014 г.
11:00 – 11:15 ч. Кафе-пауза.
11:15 – 12:45 ч. Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс през 2014 г.
Изисквания на НОИ и НАП, свързани с подаването на документи и данни – срокове.
Актуални указания на НОИ и НАП по промените през 2014 г. Внасяне на осигурителните вноски – срокове, изисквания.Актуални казуси относно задължителните осигурителни вноски, осигурителния стаж и осигурителния доход.
12:45 – 13:30 ч. Обедна почивка.
13:30 – 15:00 ч. Права на осигурените лица – парични обезщетения и помощи, изплащани от НОИ .Наказания, санкции, глоби при нарушаване на осигурителното законодателство.
15:00 – 15:30 ч. Закон за здравното осигуряване – определяне и изчисляване на здравноосигурителните вноски през 2014 г. за различните категории осигурени лица. Наказания, санкции, глоби, административно-наказателна отговорност на отговорните длъжностни лица при неспазване на осигурителното законодателство; Обсъждане на конкретни казуси по желание на присъстващите.

Лектор: Аспасия Петкова – консултант по социално и здравно осигуряване. Работила като директор в ЦУ на НОИ, зам. директор в ЦУ на НАП, с дългогодишен опит в областта на социалното и здравното осигуряване.

28 Март (Петък)
09:00 ч. Регистрация.
09:15 ч. Отркиване на семинара.
09:15 – 11:00 ч. Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси. – „Касова отчетност”; Обратно начисляване на ДДС при търговия със зърно. Облагане на лизинга и на личното потребление;Дискусия; Казуси, актуални и спорни текстове по прилагането на ЗДДС и ППЗДДС. Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и местните данъци и такси; Промените в Закона за акцизите и данъчните складове; ваучери за гориво на земеделските производители; Измененията в Наредба Н-18 от 2006. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
11:00 – 11:15 ч. Кафе-пауза.
11:15 – 12:45 ч. Продължение по темата.
12:45 – 13:30 ч. Обедна почивка.
13:30 – 15:00 ч. Промени в Год. данъчна декларация за корпоративния данък за 2013 г. Деклариране на:
Сумата, върху която се дължи лихва; Надвнесен данък; Сделки със свързани лица и с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Промени в ЗКПО през 2014 г.:
Обезценяване на вземания; Облагане на задължения; Неизплатени възнаграждения и обезщетения на физически лица към края на годината; Данъчно облекчение за производствена дейност в райони с висока безработица; Освобождаване от облагане с данък при източника на доходи от лихви по облигации и други дългови ценни книжа; Доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, подлежащи на облагане с по-нисък данък при източника; Данъчно стимулиране при предоставяне на стипендии; Други промени.
– Авансови вноски през 2014 г.

Лектор: Пламен Грозданов – данъчен експерт.

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!
Цени за участие: • Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС на ден.
модул 1: Семинар 27.03.2014 г. – Аспасия Петкова
модул 2: Семинар 28.03.2014 г. – Пламен Грозданов

Превод може да извършите по следната банкова сметка:

„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF

e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0878 471010; 0877 861010; 0877 281010; тел./факс: 02/ 88 777 66
Талон заявка можете да изтеглите от тук sofia mart 2014

Напишете коментар

”Новите моменти в социалното, здравното осигуряване и трудовите отношения през 2014 г. Съществените изменения и нови моменти в ЗДДС в сила от 01 януари 2014 г. Промени в ЗКПО през 2014 г.”

Зала Casa Sicilia
Ул. Ангел Кънчев №3
гр. София
30-31.01.2014 г.

Талон-заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 28.01.2014г.
[more…]
Програма на семинара

30 януари (Четвъртък)
09:00 ч. Регистрация.
09:15 ч. Отркиване на семинара.
09:15 – 11:00 ч. Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси.
11:00 – 11:15 ч. Кафе-пауза.
11:15 – 12:45 ч. Продължение по темата.
12:45 – 13:30 ч. Обедна почивка.
13:30 – 15:00 ч. Законът за корпоративно подоходно облагане.
15:00 – 15:30 ч. Практически казуси и консултации по данъчни проблеми.
Лектор: Пламен Грозданов – данъчен експерт.
31 януари (Петък)
09:00 ч. Регистрация.
09:15 ч. Отркиване на семинара.
09:15 – 11:00 ч. Закон за бюджета на ДОО за 2014 г.
Закон за бюджета на НЗОК през 2014 г.
Промени в Кодекса за социално осигуряване през 2014 г.
11:00 – 11:15 ч. Кафе-пауза.
11:15 – 12:45 ч. Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс през 2014 г.
Закон за здравното осигуряване.Прилагане на Единната данъчно-осигурителна сметка – промени през 2014 г. Отражението й върху осигурителните отношения и правата на осигурените лица.Промени от 01.01.2014 г. в НАРЕДБА № Н-8 от 29 декември, 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.Промени в КТ и НРВПО, свързани с осиновяването
Изисквания на НОИ и НАП, свързани с подаването на документи и данни – срокове
Актуални указания на НОИ и НАП по промените през 2014 г. Внасяне на осигурителните вноски – срокове , изисквания.Актуални казуси относно задължителните осигурителни вноски, осигурителния стаж и осигурителния доход.
12:45 – 13:30 ч. Обедна почивка.
13:30 – 15:00 ч. Права на осигурените лица – парични обезщетения и помощи, изплащани от НОИ .Наказания, санкции, глоби при нарушаване на осигурителното законодателство.
15:00 – 15:30 ч. Закон за здравното осигуряване – определяне и изчисляване на здравноосигурителните вноски през 2014 г. за различните категории осигурени лица. Наказания, санкции, глоби, административно-наказателна отговорност на отговорните длъжностни лица при неспазване на осигурителното законодателство.
– Обсъждане на конкретни казуси по желание на присъстващите

Лектор: Аспасия Петкова – консултант по социално и здравно осигуряване. Работила като директор в ЦУ на НОИ, зам. директор в ЦУ на НАП, с дългогодишен опит в областта на социалното и здравното осигуряване.
Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!
Цени за участие: • Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС на ден
модул 1: Семинар 30.01.2014 г. – Пламен Грозданов
модул 2: Семинар 31.01.2014 г. – Аспасия Петкова

Превод може да извършите по следната банкова сметка:

„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF

e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0878 471010; 0877 861010; 0877 281010; тел./факс: 02/ 88 777 66
Талон заявка можете да изтеглите от тук :sofia qnuari 2014

Напишете коментар