Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби гр- Сливен –15.12.2017 г.

гр. Сливен
Хотел Спорт Палас

15.12.2017 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 15.12.2017 г.

Петък 15.12.2017 г.
9.45 – 10.00 ч. Регистрация
10.00 ч. Откриване на семинара
10.00-11.30 ч ПРЕГЛЕД НА АКТУАЛНИТЕ ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ОТ НАЧАЛОТО НА 2017 г. И ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ
ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА
ПРОМЕНИ В НАРЕДБА № 5 – Ново изискване при подаване на уведомление за трудови договори в сила от 01.04.2017 за посочване на код по ЕКАТТЕ на населеното място. Задължително пререгистране на старите трудови договори до 30.10.2017 г.
ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ
СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ -коректно съставяне на графици, отчитане на периодите на командироване и отпуск.Парични обезщетения.
КОМАНДИРОВАНЕ НА РАБОТНИЦИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1. Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги – основни правила за работа в друга държава-членка.
2. Промени в Кодекса на труда в сила от 1 януари 2017 г. – ново определение за командироване в държави-членки на ЕС и нови правила за определяне на трудовото възнаграждение.
3. Новата Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги – процедура за командироване. Допълнително споразумение. Уговаряне на пътни и квартирни пари.
4. Обмен на информация между държавите-членки съгласно новата Директива 2014/67/ЕС, в сила от 1 януари 2017 г.
5. Определяне на приложимо законодателство – Регламент /ЕО/ № 883/2004. Основно правило и изключения.
6. Процедура за издаване на удостоверение А1 от НАП.
7. Внасяне на осигурителни вноски в България. Специални правила за определяне на осигурителния доход – чл. 6а от КСО /редакция в сила от 1 януари 2017 г./.
ПРОМЕНИ В КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ, ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД
МАЙЧИНСТВО – ПРОМЕНИ ОТ 1 ЮНИ 2017 Г.
БЕЗРАБОТИЦА- ПРОМЕНИ ОТ 1 ЮЛИ 2017 Г.
ПЕНСИОНИРАНЕ – ПРАВИЛА, УСЛОВИЯ ,ОСОБЕНОСТИ, ПРОМЕНИ
ПРОМЕНИ В НАРЕДБИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СОЦИАЛНОТО И ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
КОНТРОЛ И САНКЦИИ ПРИ НАРУШАВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО
11:30 – 12:00 ч. Кафе – пауза
12:00 – 14:00 ч. Продължение по темата

Лектор: Аспасия Петкова – работила като гл. експерт в МТСП, директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“ в ЦУ на НОИ, зам. директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП.

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!
Цени за участие: • Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС
Превод може да извършите по следната банкова сметка:
„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF
e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0877 281010; тел./факс: 02/ 88 777 66
www.skf-bg.com

Напишете коментар