ТРЗ и Личен състав

хотел Славянска беседа
Ул. Славянска №3
гр. София
28.09.2015 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 25.09.2015 г.

Програма на семинара

28 септември (Понеделник)
09:00 ч. Регистрация.
09:15 ч. Отркиване на семинара.
09:15 – 11:00 ч Документи, необходими за назначаване.Документи, необходими при напускане или освобождаване на работник или служител.Ред за оформяне на трудов договор и на прекратяването на трудов договор.Служебно досие, администриране и важност.Документи и срокове за представяне в НАП.Начини за подаване на информация в ТД на НАП.
Работно място, длъжност и длъжностна характеристика.Вътрешно – фирмени нормативни документи, които са задължителни за всяка фирма в областта на човешките ресурси. Създаване, промяна и съхранение.Колективно трудово договаряне /КТД/.Трудова медицина, трудови злополуки и професионални болести – важност.Видове отсъствия и документирането им.
Нови моменти при ползването на платен отпуск.Промени в реда за ползване на отпуските.
11:00 – 11:15 ч. Кафе-пауза.
11:15 – 12:45 ч. Продължение по темата.
12:45 – 13:30 ч. Обедна почивка.
13:30 – 15:00 ч. Работно време и документация, свързана с него.Информация необходима за месечната обработка на заплатите. Срокове за подаване на информацията.Заплати – изчисляване. Новите моменти при изчисляването на болничните.Основи на социалното осигуряване и връзката им с администрирането на персонала и заплатите.
Последни промени в КСО.Граждански договори, сметки за изплатени суми, самоосигуряващи се лица, съдружници и др. особени случаи.Трудов и осигурителен стаж.Време на работа по трудово правоотношение, което не се зачита за трудов стаж. Изчисляване на трудов и осигурителен стаж. Оформяне на трудова книжка.
Пенсиониране – оформяне на документи и подаване в НОИ. Промени в пенсионната система.
Нормативната уредба, използвана в работата и при решаване на казуси.

Лектор: Аспасия Петкова – консултант по социално и здравно осигуряване. Работила като директор в ЦУ на НОИ, зам. директор в ЦУ на НАП, гл. експерт в МТСП. С дългогодишен опит в областта на социалното и здравното осигуряване.

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!
Цени за участие: • Семинарна такса за участие на ден 84.00 лв. с ДДС
Превод може да извършите по следната банкова сметка:

„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF
e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0878 471010; 0877 281010; тел./факс: 02/ 88 777 66
www.skf-bg.com

Напишете коментар