Семинар Хасково 24-25.04.2014 г.

„Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Законът за корпоративно подоходно облагане, в сила от 01.01.2014 г. Актуални въпроси в социалното, здравното и пенсионното осигуряване в сила от 01.01.2014 г. Изменения и допълнения в кодекса на труда.
[more…]
Хотел Родопи 3*
гр. Хасково
24-25.04.2014 г.

Програма на семинара
24 април (Четвъртък)
09:30 ч. Регистрация.
09:45 ч. Отркиване на семинара.
09:45 – 11:15 ч. Последно промени в прилагането на Единната данъчно-осигурителна сметка. Отражението й върху осигурителните отношения и правата на осигурените лица.
Промени от 01.01.2014 г. в НАРЕДБА № Н-8 от 29 декември, 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.Промени в КТ и НРВПО, свързани с осиновяванетоЗакон за бюджета на ДОО за 2014 г.
Промени в Кодекса за социално осигуряване през 2014 г.
11:15 – 11:30 ч. Кафе-пауза.
11:30 – 13:00 ч. Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс през 2014 г.
Изисквания на НОИ и НАП, свързани с подаването на документи и данни – срокове.
Актуални указания на НОИ и НАП по промените през 2014 г. Внасяне на осигурителните вноски – срокове, изисквания.Актуални казуси относно задължителните осигурителни вноски, осигурителния стаж и осигурителния доход.
13:00 – 14:00 ч. Обедна почивка.
14:00 – 15:00 ч. Права на осигурените лица – парични обезщетения и помощи, изплащани от НОИ .Наказания, санкции, глоби при нарушаване на осигурителното законодателство.
15:00 – 15:30 ч. Закон за здравното осигуряване – определяне и изчисляване на здравноосигурителните вноски през 2014 г. за различните категории осигурени лица. Наказания, санкции, глоби, административно-наказателна отговорност на отговорните длъжностни лица при неспазване на осигурителното законодателство; Обсъждане на конкретни казуси по желание на присъстващите.

Лектор: Аспасия Петкова – консултант по социално и здравно осигуряване. Работила като директор в ЦУ на НОИ, зам. директор в ЦУ на НАП, с дългогодишен опит в областта на социалното и здравното осигуряване.

25 април (Петък)
09:30 ч. Регистрация.
09:45 ч. Отркиване на семинара.
09:45 – 11:15 ч. Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси. – „Касова отчетност”; Обратно начисляване на ДДС при търговия със зърно. Облагане на лизинга и на личното потребление;Дискусия; Казуси, актуални и спорни текстове по прилагането на ЗДДС и ППЗДДС. Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и местните данъци и такси; Промените в Закона за акцизите и данъчните складове; ваучери за гориво на земеделските производители; Измененията в Наредба Н-18 от 2006. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
11:15 – 11:30 ч. Кафе-пауза.
11:30 – 12:45 ч. Продължение по темата.
13:00 – 14:00 ч. Обедна почивка.
14:00 – 15:30 ч. Промени в Год. данъчна декларация за корпоративния данък за 2013 г. Деклариране на:
Сумата, върху която се дължи лихва; Надвнесен данък; Сделки със свързани лица и с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Промени в ЗКПО през 2014 г.:
Обезценяване на вземания; Облагане на задължения; Неизплатени възнаграждения и обезщетения на физически лица към края на годината; Данъчно облекчение за производствена дейност в райони с висока безработица; Освобождаване от облагане с данък при източника на доходи от лихви по облигации и други дългови ценни книжа; Доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, подлежащи на облагане с по-нисък данък при източника; Данъчно стимулиране при предоставяне на стипендии; Други промени.
– Авансови вноски през 2014 г.

Лектор: Пламен Грозданов – данъчен експерт.

С цел да бъдем максимално полезни по време на обучението Ви, молим да ни изпратите въпросите, на които желаете лекторите да обърнат специално внимание до 22.04.2014 г. на посочените адреси.

Талон-заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 22.04.2014г.

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!
Цени за участие: • Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС на ден.

Банкова сметка:
„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF

модул 1: Семинар 24.04.2014 г. – Аспасия Петкова
модул 2: Семинар 25.04.2014 г. – Пламен Грозданов

Талон заявка за семинара може да изтеглите от тук haskovo april 2014 g

Напишете коментар