Промени в социалното и здравното осигуряване през 2014 г. Съществените изменения и нови моменти в ЗДДС в сила от 01 януари 2014 г. Промени в ЗКПО през 2014 г.

Зала Casa Sicilia
Ул. Ангел Кънчев №3
гр. София
29-30.05.2014 г.

Талон-заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 27.05.2014г.
[more…]
Програма на семинара

29май (Четвъртък)

09:00 ч. Регистрация.

 09:15 ч. Отркиване на семинара.
09:15 – 11:00 ч
Данъчно- осигурителна сметка – промени, погасяване на задължения, механизъм на действие. Подаване на декларации обр. 1 и 6 в НАП, приложения към от Наредба Н-8 от 2005 г. Примери.

Коригиране на декларации обр. 1 и 6, приложения към от Наредба Н-8 от 2005 г. Примери

Погасяване на задълженията за осигурителни вноски през 2014 г. и лихвите – вноски за ДОО; вноски за здравно осигуряване;  вноски за ДЗПО.

11:00 – 11:15 ч. Кафе-пауза.
11:15 – 12:45 ч.
Последни промени в подзаконовите нормативни актове:
-Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и морските лица;
-Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски;
-Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „ГВРС”;
– Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица.Подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица;
– Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощите от държавното обществено осигуряване;

-Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки;

Окончателен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица.

Задължения на самоосигуряващите се лица за внасяне на вноски и подаване на декларации.

Контрол по спазване на осигурителното законодателство – глоби и  санкции за работодатели и длъжностни лица.

12:45 – 13:30 ч. Обедна почивка.
13:30 – 15:00 ч
Промени в Кодекса на труда през  2014 г.

Осиновяване на дете от 2 до 5 годишна възраст.Нови изисквания за регистриране на извънредния труд.Нови изисквания към контролните органи от Инспекцията по труда.Нов вид трудов договор с условие за стажуване.Промени в трудовия договор за ученичество.Промени във връзка с уведомленията за регистрацията на трудовите договори и в Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на Труда.Разлика между трудов и осигурителен стаж, трудова и осигурителна книжка, трудов и граждански договор.Право на отпуски и ред за разрешаването им по КТ за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване.Санкции при нарушаване на трудовото законодателство.

15:00 – 15:30 ч. Промени в пенсионното законодателство през 2014 г.

Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.Промени в отпускането на пенсиите на учителите.Изисквания за отпускане и изплащане на различните видове пенсии.

Нови моменти в паричните обезщетения  и актуална практика на НОИ

Осигурени лица, парични обезщетения, промени в Закона за гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.Парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и срокове за изплащането им

Обезщетения за безработица.Парични помощи, изплащани от държавното обществено осигуряване


Лектор: Аспасия Петкова – консултант по социално и здравно осигуряване. Работила като директор в ЦУ на НОИ, зам. директор в ЦУ на НАП, с дългогодишен опит в областта на социалното и здравното осигуряване.

30 Май (Петък)
09:00 ч. Регистрация.
09:15 ч. Отркиване на семинара.
09:15 – 11:00 ч. Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси. – „Касова отчетност”; Обратно начисляване на ДДС при търговия със зърно. Облагане на лизинга и на личното потребление;Дискусия; Казуси, актуални и спорни текстове по прилагането на ЗДДС и ППЗДДС. Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и местните данъци и такси; Промените в Закона за акцизите и данъчните складове; ваучери за гориво на земеделските производители; Измененията в Наредба Н-18 от 2006. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
11:00 – 11:15 ч. Кафе-пауза.
11:15 – 12:45 ч. Продължение по темата.
12:45 – 13:30 ч. Обедна почивка.
13:30 – 15:00 ч. Промени в Год. данъчна декларация за корпоративния данък за 2013 г. Деклариране на:
Сумата, върху която се дължи лихва; Надвнесен данък; Сделки със свързани лица и с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Промени в ЗКПО през 2014 г.:
Обезценяване на вземания; Облагане на задължения; Неизплатени възнаграждения и обезщетения на физически лица към края на годината; Данъчно облекчение за производствена дейност в райони с висока безработица; Освобождаване от облагане с данък при източника на доходи от лихви по облигации и други дългови ценни книжа; Доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, подлежащи на облагане с по-нисък данък при източника; Данъчно стимулиране при предоставяне на стипендии; Други промени.
– Авансови вноски през 2014 г.

Лектор: Пламен Грозданов – данъчен експерт.

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!
Цени за участие: • Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС на ден.
модул 1: Семинар 29.05.2014 г. – Аспасия Петкова
модул 2: Семинар 30.05.2014 г. – Пламен Грозданов

Превод може да извършите по следната банкова сметка:

„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF

e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0878 471010; 0877 861010; 0877 281010; тел./факс: 02/ 88 777 66
Талон заявка можете да изтеглите от тук sofia mai 2014

Напишете коментар