Годишно счетоводно приключване в реалния сектор за 2017 г.

гр. София
Хотел Славянска беседа
26.01.2018 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 26.01.2018 г.

Петък
9.45 – 10.00 ч. Регистрация
10.00 ч. Откриване на семинара
10.00-11.30 ч. I.Нормативни изисквания

1.База за изготвяне на годишните финансови отчети
2.Класификация на предприятията на микро, малки, средни и големи
3.Общи изисквания към финансовите отчети
5.Принципи за представяне на признатите и оценени позиции във финансовите отчети
6.Изисквания за задължителен одит.
7. Публичност на финансовите отчети.

11.30-12.00 кафе пауза
12.00- 14.00 ч.II.Задължителни процедури свързани с ГФО

1. Инвентаризация на активите и пасивите в т. ч. на (разчетите).
2.Оценка след първоначалното придобиване на дълготрайните активи
3.Представяне на материалните запаси по нетна реализуема стойност;
4.Признаване на приходи и разходи в предприятията, които прилагат НСС11 Договори за строителство.
5..Специфични особености касаещи ГФО в селското стопанство- пари за еко насаждения, субсидии, дялови вноски;
6.Специфични особеност касаещи ГФО за здравните заведения;
7.Временни данъчни разлики;
8.Събития след датата на баланса;
9.Представяне на информацията в ГФО
10.ДругиII.Задължителни процедури свързани с ГФО

1. Инвентаризация на активите и пасивите в т. ч. на (разчетите).
2.Оценка след първоначалното придобиване на дълготрайните активи
3.Представяне на материалните запаси по нетна реализуема стойност;
4.Признаване на приходи и разходи в предприятията, които прилагат НСС11 Договори за строителство.
5..Специфични особености касаещи ГФО в селското стопанство- пари за еко насаждения, субсидии, дялови вноски;
6.Специфични особеност касаещи ГФО за здравните заведения;
7.Временни данъчни разлики;
8.Събития след датата на баланса;
9.Представяне на информацията в ГФО
10.Други
Въпроси и отговори

Лектор: Христина Колева, регистриран одитор

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!
Цени за участие: • Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС
Превод може да извършите по следната банкова сметка:
„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF
e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0877 281010; тел./факс: 02/ 88 777 66
www.skf-bg.com

Напишете коментар

Годишно счетоводно приключване в реалния сектор

гр. София
Хотел Славянска беседа
27.01.2017 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 25.01.2017 г.

Read the rest of this entry »

Напишете коментар