Годишно счетоводно приключване

26 януари 2016 г.
гр. София, Хотел Славянска беседа
ул. „Славянска“ 3

26 януари(Вторник)
9:45 ч. Регистрация.
10.00 ч.- 14:00 ч. Лекция
11:30 – 11:45 ч. Кафе-пауза.
Цели и основни поцедури

Учасниците в семинара „Годишно счетоводно приключване” ще бъдат запознати с нормативната уредба, основни аспекти и процедури, изисквани от Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия и Международните стандарти за финансово отчитане, и добри практики, наложени през последните години.
Ще бъдат разгледани данъчните аспекти при приключване на финансовата година.

Програма

1. Нормативна уредба, дефиниции, цели.
2. Основни процедури.
a. Инвентаризация на активи и пасиви;
b. Приблизителни оценки:
i. Обезценки;
ii. Полезен икономически живот на дълготрайни активи;
iii. Провизии, условни пасиви и условни активи;
iv. Доходи на персонала при пенсиониране;
v. Справедлива стойност;
vi. Отсрочени данъчни активи и пасиви и др.
3. Счетоводни принципи и счетоводни преценки:
a. Представяне на приходи и разходи;
b. Представяне на активи и пасиви;
c. Лизингови договори;
d. Финансови инструменти;
e. Инвестиционни имоти;
f. Принцип за действащо предприятие.
4. Изготвяне на годишен финансов отчет;
5. Оповестяване;
6. Събития след датата на финансовия отчет.
7. Данъчни аспекти.

Доц. д-р Светлана Найденова

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!
Цени за участие: • Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС
Превод може да извършите по следната банкова сметка:

„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF

e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0878 471010; 0877 281010; тел./факс: 02/ 88 777 66
www.skf-bg.com

Напишете коментар