Промените в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г.

гр. Бургас
Хотел Аква

31.07.2018 г

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 31.07.2018 г.

Вторник 10-14 часа Промените в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. Командироване в рамките на ЕС.
Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство

1.Промени в наредбите, свързани с осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. Нова наредба за електронно досие на работниците и служителите. Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Сумирано изчисляване на работното време.

2.Промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощите, изплащани от ДОО. Промени в осиновяването на деца от 1 юли 2018 г. Промени в майчинство.

3. Промени, свързани с безработицата – нови срокове за изплащане на обезщетенията, нови правила. Обезщетения за безработица.

4.Елементи на възнаграждението, върху коеито се внасят осигурителни вноски. В кои случаи не се внасят осигурителни вноски. Социални разходи.

5.Преглед на промените в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г.

11.Пенсиониране, ДЗПО – ново през 2018 г. и 2019 г.

12. Командироване – чл. 6а КСО, чл. 121 и 121а КТ, формуляр А1, определяне на приложимото законодателство. Осигуряване в ЕС.

Промени в осигурителното и трудовото законодателство в системата на училищното и предучилищното образование

1.Нов Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование от 11.06.2018 г.- разглеждане на трудовите, осигурителните и социалните отношения, уредени в договора.

2.Пенсиониране на учители и непедагогически персонал през 2018 г. Ранно пенсиониране. Учителски пенсионен фонд.Условия, особености, възможности. Допълнително задължително пенсионно осигуряване. Обезщетения по КТ и КТД при пенсиониране на учители и непедагогически персонал.

3.Сключване и прекратяване на трудовите правоотношения с учители и непедагогически персонал. Срочни трудови договори.

4.Промени в Наредба № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, в сила от 1 януари 2017 г. Внасят ли се осигурителни вноски върху тези изплатени суми?

5.Наредба № 14 от 16 ноември 2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, в сила от 1 януари 2017 г. Внасят ли се осигурителни вноски?

Лектор- Аспасия Петкова- работила като директор в ЦУ на НОИ и ЦУ на НАП и главен експерт в МТСП с дългогодишен опит като лектор, автор на много книги, наръчници, статии и коментари в различни издания.

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!
Цени за участие: • Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС
Превод може да извършите по следната банкова сметка:
„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF
e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0877 281010; тел./факс: 02/ 88 777 66
www.skf-bg.com

Напишете коментар