Публикуване на годишен финансов отчет

Според закона за счетоводството, Ви предоставяме информация относно кой е задължен да публикува своя Годишен финансов отчет:

Съгласно Закона за счетоводството:

Чл. 40. ал. 1. Предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, във вида в който са заверени както следва:
точка 3. Чрез икономическо издание или чрез интернет публикуват следните предприятия – в срок до 30 юни на следващата година.

Дружества по закона за задълженията и договорите – ДЗЗД
Юридически лица с нестопанска цел, които не са определени за осъществяване на общественополезна дейност.
Сдружения и фондации
Настоятелства по Закона за народните читалища,
Спортни дружества Закона за физическото възпитание и спорта
Частни училища
Движения по Закона за вероизповеданията,
Организации по Закона за лова и опазване на дивеча,
Политически партии по Закона за политическите партии.
Синдикати и синдикални движения по Кодекса на труда.

ГЛОБИ ЗА НЕПУБЛИКУВАНЕ

Чл. 47. ал. (3) Който наруши изискванията на чл. 40 или на § 9а от преходните и заключителните разпоредби за публикуване на актовете по чл. 40, ал. 1 – 3, се наказва с глоба в размер от 500 до 2000 лв., а на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер.

Съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството годишният финансов отчет на предприятията, включва:

– Счетоводен баланс;
– Отчет за приходите и разходите;
– Отчет за паричните потоци;
– Отчет за собствения капитал;
– Справка за (нетекущите) дълготрайни активи;
– Приложение.

Някои особености

За предприятията, които подлежат на независим финансов одит, отчетите се публикуват във вида, в който са
заверени от регистриран одитор заедно с одиторския доклад и годишен доклад за дейността на предприятието,
приет от Общото събрание на съдружниците /акционерите или съответния орган.

За предприятията, които изготвят консолидирани финансови отчети, се публикуват консолидираните отчети.
Важно: Всички останали предприятия, които не са упоменати, публикуват ГФО в Търговския регистър.

Как да публикувате чрез нас:

1. Изпратете ни ГФО в PDF-формат на следния e-mail: office@skf-bg.com.

2. Преведете такса в размер на 30.00 лв с ДДС

Oтстъпка до 30.04.2016 г. 24.00 лв с ДДС

Превод може да извършите по следната банкова сметка:

„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF

 

Годишни финансови отчети за 2015 г.

СДРУЖЕНИЕ КРЕЗ РАЛИ ТИЙМ
ГФО_ КРЕЗ РАЛИ ТИЙМ_2015

Фондация „Палитра“
annual_decl_Bojanka

decl_Bojanka

Тенис клуб ЖЕЛЕЗНИЧАР
gfo_Jeleznichar

Фондация Ново БГ
Balans_F Novo BG

OPPotok_F Novo BG

OPR_F Novo BG

Сдружение Тенис клуб София
ГФО 2015 – Сдр.тенис клуб

Сдружение Спасителен център Милев
ГОФ 2015 – Сдр.Спасит.ц-р Милев

ДЗЗД Караджа
ГФО 2015

Фондация Група за подкрепа на бежанци
Баланс 2015-група за подкрепа на бежанци

Ориент България – фондация
ОТЧЕТИ – ОРИЕНТ БЪЛГАРИЯ

ДЗЗД Фешън Ексклузив
ГФО Фешън Ексклузив

ДЗЗД Ани плод
GFO-AniPlod

ДЗЗД Плачкови
GFO-Plachkovi

ТП Ранбакси Лабораторис Лимитид
GFO-Ranbaxy – 2015

Съюз на оризопроизводителите в България
отчети СОБ

ДЗЗД ЕЛВЕ
ДЗЗД_ГФО

ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ПОМОРИЕ БУС
гфо

Съюз на българските мелничари
отчети СБМ

АМПК
АМПК – ГФО 2015 г.

МАИБ

МАИБ – ГФО 2015 г.

БААФ
БААФ- ГФО 2015 г.

ДЗЗД ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ
Evropeiski dom

ДЗЗД Иванянска река
Ivanianska reka

ДЗЗД НОВО БАНСКО
Novo Bansko

Българска асоциация на производителите а зърно и фуражи

izh10GFO

Обединение Д.А.Р.К. ЕЛМИ
GFO-FDARK-ELMI-2015

ВСК-1 на КНСБ при КЦМ АД
ГФО 2015 ВСК-1

Чех – пласт за ГБС ТОНЗОС

CCI21062016

СдружениеСпортен Клуб Ника
Scan-160621-0002

СНЦ „Партньори за Лясковец“
GFO,doklad i deklaracia

Институт по хомеопатия

IHIR GFO 2016_20160525_0001

ДЗЗД Консорциум Даново училище 2014

GFO 2015 konsorccium

ДЗЗД Плевен Медика

ГФО 2015

КОНСОРЦИУМ СТРОМАЕР
ГФО 2015Г.

ДЗЗД ПЛЕВЕН-2014
ОПР ДЗЗД ПЛЕВЕН – 2014

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ДЗЗД ПЛЕВЕН – 2014

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС ДЗЗД ПЛЕВЕН – 2014

Сдружение „Училищно и семейно консултиране“ (УСК)
USK GFO 2016

ДЗЗД РУСКИ ПАМЕТНИК
Ruski pametnik

Консорциум Двореца ДЗЗД
GFO Konsorcium Dvoreca

Аква Техно Транс Проект ДЗЗД

ГФО 2015-ATTP

ДЗЗД Топключари

ЧСОУ по изкуства и чужди езици АРТИС

ТИААМИ ТП

img744
img745
img746
img747

Адвокатско съдружие „Денков, Киряков и партньори

img755
img748
img749
img750
img751
img752
img753
img754

Частен Професионален Търговски Колеж
File0003

Сдружение“Тенис Клуб Ника“

File0004

Гамор Груп
GFO Gamor gr

МР ИНТЕРИОРНО АТЕЛИЕ ДИМОВИ
GFO MR

Теткомс Гес Проект
GFO Tetkoms Ges

Традемко

gfo Trademko

Рали Сервиз
ГФО Рали Сервиз

Рали Тим

ГФО Рали Тим

АД Бакалова и Дамянов
GFO_AD_2015

ДЗЗД ИНТЕР КОНСУЛТ И ПАРТНЪОРИ
DZZD 176440512

ФОНДАЦИЯ ЕСС – ЮРЪПИЪН СТЪДИС СЪПОРТ
GFO ESS FOUNDATION 2015

ДЗДД ЕНСИ Контрол-Инфраструктура ТК
Финансов отчет 2015г

Годишен доклад за дейноста 2015г.

„Смолян сервиз – Травел гейт” ДЗЗД
gfo 2015 smoljan service travel gate

ДЗЗД ОУПО БРАЦИГОВО 2035
GFO_Bracigovo2015

Сдружение за етнокултурен и туристически обмен – Сърница
ГФО – Сърница

Сдружение Изкуство, занаят, традиция
ГФО

КОНСОРЦИУМ ВИК – ИСПЕРИХ 2013

ДЗЗД ПАРТНЬОРИ ЕЗ

ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ГЕО 03


КОНСОРЦИУМ АЗ – СТРОЙ ДЗЗД


ДЗЗД ВИК – НОВИ ПАЗАР 2013

СДРУЖЕНИЕ СТРЕЛКОВИ КЛУБ СПАРТАК
СДРУЖЕНИЕ СТРЕЛКОВИ КЛУБ СПАРТАК

СДРУЖЕНИЕ НА СЪВЕТА НА РЕКТОРИТЕ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РБ
img101

ДЗЗД АКСИОР ЕНВИЗИМО
Отчет ДЗЗД АКСИОР-ЕНВИЗИМО 2015

ДЗЗД АКСИОР-ЕВРОПРИНТ
Отчет ДЗЗД АКСИОР-ЕВРОПРИНТ 2015

ПСРСТ ДЗЗД
GFO bg

ДЗЗД Обединение АКСИОР-ОФИСМАРКЕТ
Отчет ДЗЗД Обединение АКСИОР-ОФИСМАРКЕТ 2015

Осигурителна каса ИРИС 2015 г
balans_OKASA

opovestqvane_1_OKASA

opovestqvane_2_OKASA

opovestqvane_3_OKASA

opr_OKASA

Адвокатско Дружество Донев и Данчева – 2015 г

balans_ADV

opovestqvane_1_ADV

opovestqvane_2_ADV

opovestqvane_3_ADV

opr_ADV

ДЗЗД Дизайн 2006
balans_dizain

opovestqvane_1_dizain

opovestqvane_2_dizain

opovestqvane_3_dizain

opr_dizain

 

Годишни финансови отчети за 2014 г.

Сдружение ТФР Моторспорт
ГФО ТФР МОТОРСПОРТ

Християнска църква „Света Троица“
ГФО ХЦСТ

Сдружение Институт по хомеопатия и интегрално развитие
GFO IHIR

Сдружение Училищно и семейно консултиране
usk GFO_opt

ДЗЗД Интерконсултинг
DZZD_InterConsulting

ДЗЗД Интер консулт и партнъори
DZZD_InterConsult&Partners

ДЗЗД Ричли клийн
DI351020150629014724

DI351020150629024358

DI351020150629024427

DI351020150629024452

DI351020150629024913

DI351020150629024929

Сдружение Тенис-Клуб Железничар
Годишен финансов отчет 2014

Народно читалище „Съзнание 1926″
ГФО Народно читалище „Съзнание 1926″

Българската асоциация на търговците на зърно и фуражи
BATZF GFO2014

Елеганс ДЗЗД
GFO

Фондация Ориент България
Отчети

Частен професионален колеж Сливен
File0001

ДЗЗД ЕСТИЛ
Document-2015-06-15-02-31-26

Милениум пропърти инвест
Годишен финансов отчет

КОНСОРЦИУМ БИГЛА 3 ЕВРОПЛАМ
evroplam

ДЗЗД БИГЛА 3 – ПРЕСТИЖ БИЗНЕС
prestige

Група за подкрепа на бежанци
Отчети

ДЗЗД ОРЕАСУП
IMG

ДЗЗД “ Караджа „
File

Аква техно транс проект ДЗЗД
ГФО-2014-1

ДЗЗДСТРОЙНОРМ-ИКАР 2013
Оповестяване ГФО 2014 СТР.-ИКАР 2013

ГФО 2014 СТРОЙНОРМ-ИКАР 2013

ВСК-1 на КНСБ при КЦМ АД
ВСК1 Баланс 2014

Консорциум Ти Пи Ей Хорвад Одит
GFO TPA Horvad Odit Konsorcium 176786642

ДЗЗД Стройнорм Икар Рафаилов
GFO 2014 DSSD Str.-Ikar-Rafailov

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО“БАКАЛОВА И ДАМЯНОВ“
GFO_AD_2014

Сдружение за етнокултурен туристически обмен Сърница
CCE21062015_0001

Обединение ДЗЗД
GFO OBEDINENIE 176605857

Д-во по ЗЗД „ЕНСИ Контрол-Инфраструктура ТК“
Scan0525

Адвокатско съдружие „Денков, Киряков и партньори
GFO-2014-AS-DENKOV

ДЗЗД ГАМОР ГРУП
GFO_Gamor

ДЗЗД- ПСРСТ
GFO PSRST 2014
ПСРСТ ДЗЗД ЗА ТЕТКОМС ГЕС ПРОЕКСТ ДЗЗД
GFO Tetkoms Ges 2014

ПСРСТ ДЗЗД ЗА МР ИНТЕРИОР ДЗЗД
GFO MR2014

СНЦ ПАРТНЬОРИ ЗА ЛЯСКОВЕЦ
OT4ET SNC

ДЗЗД Топключари
IMG

ДЗЗД СТРОЙНОРМ-АЙ ВИ
ДЗЗД СТРОЙНОРМ-АЙ ВИ 2014

ДЗЗД ПАПАЯ – 2012
dzzdpapaya

Консорциум Гамор Груп
GFO_Gamor

ДЗЗД Консорциум Исперих
ГФО ДЗЗД Консорциум Исперих

ДЗЗД Консорциум Нови Пазар
ГФО ДЗЗД Консорциум Нови Пазар

ДЗЗД Консорциум ГЕО O3
ГФО ДЗЗД Консорциум ГЕО O3

ДЗЗД Консорциум партнъори ЕЗ
ГФО ДЗЗД Консорциум партнъори ЕЗ

Смолян сервиз травел гейт ДЗЗД
Годишен финансов отчет

ДЗЗД  Консорциум Даново училище 2014
gfo 2014 danovo uchilishte

ДЗЗД АКСИОР-ЕВРОПРИНТ
Отчет ДЗЗД АКСИОР-ЕВРОПРИНТ 2014

ДЗЗД АКСИОР-ЕНВИЗИМО 2014
Отчет ДЗЗД АКСИОР-ЕНВИЗИМО 2014

ДЗЗД Обединение АКСИОР-ОФИСМАРКЕТ 2014
Отчет ДЗЗД Обединение АКСИОР-ОФИСМАРКЕТ 2014

„ДЕЛТА-ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ“ ЕООД
delta_centar_za_obuchenie_EOOD

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ДЕЛТА-ПЛОВДИВ ЕООД
CHASTEN_PROFESIONALEN_KOLEJ_DELTA

Адриатика Блу ООД
Adriatica_Blu- 2014 otcheti

138 СОУ
ГФО 138 СОУ

ДЗЗД „ВИП”
ГФО ДЗЗД „ВИП”

Плевен Медика ДЗЗД
ГФО 2014

Чех Пласт ООД
CCI26052015_0001

Консорциум БКС Комуналкомерс ДЗЗД
IMG_0006

IMG_0002

IMG_0003

IMG_0004

IMG_0005

Сдружение Бапрех
GFO_BAPREX_2014

СД СТРЕЛКОВИ КЛУБ СПАРТАК
GFO_2014

СД КРЕЗ РАЛИ ТИЙМ
CCF01552015_00139

ЧДГ Дъга от мечти
Scan10007

ГФО за Консорциум Двореца ДЗЗД
GFO 2014 Konsorcium

АС Корект сервиз ЕООД

годишен отчет

Сдружение на собствениците в Режим ЕС пл. Народно Събрание

Годишен финансов отчет

ГД Селект БГ

Scan10007

Scan10004

Scan10005

Scan10006

СДРУЖЕНИЕ НА СЪВЕТА НА РЕКТОРИТЕ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РБ
ПАРИЧЕН ПОТОК 2014

БАЛАНС 2014 СТР4

БАЛАНС 2014 СТР 3

БАЛАНС 2014 СТР 5

БАЛАНС 2014 СТР 6

ДЪЛГОТР. АКТИВИ 2014 СТР12

ДЪЛГОТР.АКТИВИ 2014 СТР 11

ОПР 2014 СТР 8

ОПР 2014 СТР 9

ДЗЗД Минпроект
ГДД _ДЗЗД_2014г.

ОПП_ДЗЗД_2014г.

ОПР_ДЗЗД_2014г.

ОСК_ДЗЗД_2014г.

Приложение

СБ_ДЗЗД_2014г.

Годишни финансови отчети за 2013 г.

СДРУЖЕНИЕ НА СЪВЕТА НА РЕКТОРИТЕ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
ПАРИЧЕН ПОТОК
ОПР СТР 3
ОПР СТР 2
ОПР СТР 1
ДЪЛГОТР.АКТИВИ СТР 2
ДЪЛГОТР.АКТИВИ СТР 1
БАЛАНС 2013
БАЛАНС 2013 СТР 4
БАЛАНС 2013 СТР 3
БАЛАНС 2013 СТР 2

„Ненов Инженеринг“ ЕООД
2013_NF2_Balance
2013_NF2_Kapital
2013_NF2_OPR
2013_NF2_Parpotoci
Protokol 2013

Дизайн Проект
DizainPro-OPP1
DizainPro-OPR1
DizainPro-OPR2
DizainPro-OPR3
DizainPro-OPR4

ДЗЗД АБ – ОРС Инфраструктура
ГФО 2013 ДЗЗД
Протокол ДДЗ

Консорциум „Бигла 3 – Европлам“
Scaned_PDF

ДЗЗД „Бигла 3 Престиж Бизнес“
Scaned_PDF(1)

ДЗЗД „Бигла 3 – ТАЛ“
Scan10005

СД Рацио 90
S_14062709413
S_14062709414
S_14062709415
S_14062709420
S_14062709421
S_14062709422
S_14062709423
S_14062709424

Полимит Агрико
GFO2013

Милениум пропърти инвест
Баланс 2013
Протокол 2014 г.
Протокол2013

УН при 105 СОУ
UN pri 105 SOU

Народно читалище „Съзнание 1926“
ГФО Народно читалище „Съзнание 1926″

Годишни финансови отчети за 2012 г.

СД Рацио 90
S_14062709400
S_14062709401
S_14062709402
S_14062709403
S_14062709404
S_14062709410
S_14062709411
S_14062709412

Напишете коментар