Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2019 г. гр. Варна

гр. Варна
24.01.2019 г.
хотел Дивеста
ул. „Христо Самсаров“ 1

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 22.01.2019 г.


Четвъртък 10-14 часа Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2019 г.

1. Закон за бюджета на ДОО 2019 г.;
2. Промени в КСО, в сила от 1.01.2019 г.;
3. Пенсиониране – нов начин на изчисление на пенсиите от 2019 г., нова формула, нови разпоредби, съществени промени в законодателството.
5. Актуални промени в трудовото законодателство през 2018 г. и очаквани промени през 2019 г.;
6. Промени в наредбите през 2018 г.:
Наредба за паричните обезщетения и помощите от ДОО;
Наредба за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски;
Наредба за самоосигуряващите се лица;
Наредба за работното време, почивките и отпуските. Сумирано изчисляване на работното време- графици, нови правила, изплащане на парични обезщетения;
Нова наредба за трудовите досиета;
Нова наредба за избор на осигуряване;
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.
7. Майчинство, осиновяване – промени от 01.07.2018 г.;
8. ДЗПО- възможности за избор и предпочитания;промени през 2019 г.;
9. Безработицата- право на обезщетение;
10. Осигуряване на чуждестранни граждани, работещи на територията на Р.България;
11. Осигуряване на българи, работещи в държави-членки на ЕС;
12. Командироване за извършване на услуги в чужбина – наредба. Приложимо законодателство – издаване на удостоверение А1;
13.Особености при осигуряването на различните категории лица- работещи по трудов договор, ДУК,самоосигуряващи се лица, граждански договори, пенсионери и т.н.
14. Граждански договори – различни казуси;
15. Здравно осигуряване – особености, очаквани промени;
16. Разглеждане на конкретни казуси.
17. Административно-наказателна отговорност за неспазване на трудовото и осигурителното законодателство.

Лектор- Аспасия Петкова- работила като директор в ЦУ на НОИ и ЦУ на НАП и главен експерт в МТСП с дългогодишен опит като лектор, автор на много книги, наръчници, статии и коментари в различни издания.

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!
Цени за участие: • Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС
Превод може да извършите по следната банкова сметка:

„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF

e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0877 281010;
www.skf-bg.com

Напишете коментар